اهم وظایف امور تعرفه ها و قراردادها
 • 1396/4/20 سه‌شنبه اهم وظایف امور تعرفه ها و قراردادها
  از مهمترین وظایف امور تعرفه ها می توان به تهیه و تدوین مجموعه مقررات و شرائط و استفاده از گاز طبیعی ,تهیه و تدوین فرم قراردادهای مشترکین جزء و عمده ، بروزرسانی و تطبیق با مجموعه و مقررات و شرائط استفاده از گاز طبیعی و . . . اشاره کرد.

  1. تهیه و تدوین مجموعه مقررات و شرائط و استفاده از گاز طبیعی

  الف) تعیین ضوابط اجرائی واگذاری انشعاب به انواع مشترکین خانگی ، صنعتی ، عمومی ، تجاری و تعیین ضوابط نوع تعرفه بخشهای مصرف ، تدوین روشها و برنامه زمانبندی قرائت کنتور ، تولید و توزیع صورتحسابها ، وصول مطالبات ، قطع و وصل جریان گاز ، تعیین هزینه های برقراری انشعاب مشترکین جزء ، عمده ، آبونمان ، هزینه های ارائه خدمات ، انعقاد ، اقاله و فسخ قرارداد و ...

  ب) بازنگری و اصلاح دوره ای مجموعه مقررات مذکور از طریق بررسی اظهارنظرات شرکتهای گاز استانی ، تشکیل کارگروه های تخصصی ، مطالعه و بررسی قوانین ، آئین نامه ها و مصوبات جدید ، پیشنهاد و اخذ مصوبه هیئت مدیره محترم .

  2. انعقاد قراردادهای مشترکین عمده ( صنایع با مصارف بیش از ده هزار متر مکعب در ساعت و نیروگاههای کشور ), تهیه و تدوین فرم قراردادهای مشترکین جزء و عمده ، بروزرسانی و تطبیق با مجموعه و مقررات و شرائط استفاده از گاز طبیعی و ارائه پیشنهادات جهت طرح و تصویب در هیئت مدیره محترم .

  3. تدوین فرم قراردادهای مربوط به بیمه مشترکین ، طی مراحل بیمه گذاری ، ایجاد هماهنگی با کلیه شرکتهای گاز استانی و شرکتهای بیمه گر در استانها و پیگیری مسائل مربوطه ، کنترل آمار تا مرحله تصفیه حساب .         

  4. بررسی و مطالعه تعرفه های فروشی گاز طبیعی در بخشهای مختلف مصرفی   ( خانگی ، صنعتی ، عمومی و ... ) و تدوین گزینه های پیشنهادی متناسب با قوانین مصوب و سیاستهای کلی کشور .

  الف) تهیه انواع جداول آماری ، مطالعه و ارزیابی مستمر باز خوردها و رفتار مصرف کنندگان بخشهای مختلف .

  ب) بررسی کلیه اعتراضات در خصوص تعرفه های فروش گاز طبیعی در کلیه بخشهای مصرف (خانگی ، تجاری ، صنعتی) واصله از سازمانهای نظارتی ، قوای سه گانه ، مشترکین ، جراید و ... ، پاسخگوئی مستقیم و تهیه پیش نویسهای مناسب جهت پاسخگوئی از سوی مسئولین ذیربط شرکت .

  ج) مطالعه و بررسی روشهای قیمت گذاری و تعرفه های فروش در کشورهای مختلف و سازمانهای مشابه داخلی .

اهم وظایف مدیریت گازرسانی
 • 1396/4/20 سه‌شنبه اهم وظایف مدیریت گازرسانی
  از مهمترین وظایف مدیر گازرسانی می توان به مواردی همچون برنامه ریزی، هدایت، سرپرستی و نظارت بر کلیه فعالیتهای معاونت‌های امور مهندسی و بهره‌برداری و امور برنامه‌ریزی و پشتیبانی و . . . اشاره نمود

  1. برنامه ریزی، هدایت، سرپرستی و نظارت بر کلیه فعالیتهای معاونت‌های امور مهندسی و بهره‌برداری و امور برنامه‌ریزی و پشتیبانی.

  2. سیاستگذاری، برنامه ریزی، سرپرستی، راهبری، تقسیم کار و نظارت عالیه  بر اجرای فعالیتهای واحدهای زیرمجموعه.

  3. هدایت معاونین و روسای واحدهای زیر مجموعه و نظارت عالیه بر کلیه فعالیتها برای انجام مطالعات، بررسیها و تحقیقات و ... به منظور تهیه و تنظیم و تدوین طرحها، مقررات ، رویه ها و دستورالعملهای مرتبط با شرکتهای گاز استانی و پیگیری جهت تصویب آن در مجمع عمومی شرکتهای گاز استانی.

  4. برنامه ریزی ، سرپرستی ، هدایت و نظارت عالیه بر کلیه فعالیتهای معاونین و مسئولین
   زیر مجموعه در زمینه های مختلف  تعرفه ها و قراردادها ، مالی و اداری و پیمانها وکالا وبرنامه ریزی وکنترل و حصول اطمینان از حسن اجرای کلیه مقررات ، ضوابط و دستورالعملها ، آئین نامه ها و مصوبات مجمع عمومی در انجام فعالیتهای مربوطه.

  5. ارائه برنامه های تفصیلی و راهکارهای اجرایی جهت پیشبرد اهداف ارائه شده توسط مدیریت عالی شرکت ملی گاز ایران .

  6. نظارت بر تهیه و تدوین دستورالعملها و روشهای اجرائی کار ، و استاندارد نمودن آنها.

  7. انجام بازدیدهای دوره ای به همراه مسئولین و کارشناسان ذیربط از واحدهای تخصصی مرتبط شرکتهای گاز استانی و تبادل نظر با مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکتها در تبیین مشکلات و ارائه راهکارهای علمی و عملی برای حل و فصل آنان .

  8.  تعیین سیاستها وخط‌مشی‌ها در سازمان مدیریت هماهنگی امور گازرسانی  به منظور تعیین اهداف و برنامه‌ریزی امور معاونت‌های زیرمجموعه.

  9. نظارت عالیه بر تدوین و گردآوری روشها، دستورالعملها و راهکارهای فنی و اجرائی برای فعالیتهای گازرسانی.

  10. نظارت عالیه بر اجرای تحقق استراتژی و سیاستهای بهینه سازی مصرف سوخت از دیدگاههای داخلی و بین‌المللی در شرکتهای گاز استانی.

  11. نظارت عالیه بر ایجاد ارتباطات فنی با سازمانهای ذیربط در داخل و خارج از کشور به منظور تبادل اطلاعات و بهینه نمودن روشهای اجرایی و دسترسی به استانداردهای روز.

  12. نظارت عالیه  بر ایجاد سیستم های مناسب و کارا با هدف امکان دسترسی سریع به وصول اطلاعات کافی از مجاری صحیح بمنظور اطلاع بموقع از مشکلات و مسائل شرکتهای گاز استانی و نظارت بر تهیه و تدوین پیشنهادات اصلاحی و رفع موانع ایجاد شده.

  13. فراهم نمودن بسترهای لازم جهت پژوهش و تحقیقات توسط اعضاء تحت سرپرستی.

  14. نظارت عالیه بر خروجی  جلسات کمیسیونها و کمیته های مختلف که متشکل از مدیران، مسئولان و نمایندگان مطلع و ذیربط در شرکتهای گاز استانی که بمنظور بحث و تبادل نظر در مورد نیازها، نواقص و مشکلات احتمالی ناشی از اجرای مقررات و آئین نامه ها و دستورالعملهای موجود و  بروز رسانی روشها و ساز و کارها باتوجه به نوآوریها و روشهای نوین تشکیل می‌شود.

  15. سیاستگذاری، برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت عالیه بر طرحهای مهندسی و اندازه گیری و مقاوم سازی در شبکه های گازرسانی و تأسیسات مربوطه بر اساس روشهای علمی و فنی بر اساس استانداردهای مربوطه .

  16. نظارت عالیه بر همکاری  با شرکتها ، سازمانهای تابعه صنعت نفت و موسسات خارج از صنعت نفت بمنظور تبادل اطلاعات و استفاده از منابع کارشناسی در بررسی طرحهای مختلف

  17. توسعه منطقی گازرسانی بصورت عدالت محور مطابق با برنامه های مصوب مجمع عمومی شرکتهای گاز استانی.

  18. اصلاح الگوی مصرف انرژی و کاهش هدرروی گازطبیعی در بخش توزیع.

  19.نظارت کلی بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و مصوب های مجمع عمومی شرکتهای گاز استانی

  20. نظارت عالیه در امر اجرای هدفمندی یارانه گاز و سیاستگذاری در این خصوص با تشکیل کمیته های تخصصی .

  21. برنامه ریزی جهت واگذاری شرکتهای گاز استانی به بخش خصوصی براساس اصل 44 و تشکیل کمیته های تخصصی اصل 44

  22. نظارت عالیه و برنامه ریزی در امر گازرسانی به روستاها و تشکیل کمیته های تخصصی گازرسانی به روستاها.

  23. نظارت عالیه بر اجرای  برنامه های مدون و مصوب  دارای شاخصهای بهره وری ، روشها و اصول ارتقاء بهره‌‌وری و نیز نظارت عالیه بر طراحی سیستم‌های مناسب ارزیابی عملکرد شرکتهای گاز استانی و همچنین برنامه های ارتقاء کیفیت شرکتهای گاز استانی تحت برنامه های ISO و بکارگیری نظام مشارکت .

  24. نظارت عالیه بر پروژه های سیستمها و فن آوری اطلاعات با هدف افزایش بازدهی کار در گروهها و کمیته های مختلف و بصورت تخصصی با شرکت کارشناسان تحت نظر و در صورت لزوم کارشناسان شرکتهای گاز استانی .

  25. نظارت عالیه بر ارزیابی مستمر عملکرد شرکتهای گاز استانی باتوجه به اطلاعات واصله از جانب شرکتهای گاز استانی و گزارشهای تحلیلی بعمل آمده از سوی کارشناسان تحت سرپرستی و ارائه خط مشی ها ، مقررات ، رویه ها و دستورالعمل ها و استانداردهای موجود.

   

چارت امور تعرفه ها و قراردادها
1
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما