قوانین موضوعه در این قسمت می توانید برخی از مقررات مرتبط با شرکت گاز و سازمانهای خدماتی را رویت و دریافت فرمائید.    
فايلها
آيين نامه اجرايي تبصره 14 قانون بودجه سال 1395.pdf 548.133 KB
آيين نامه اجرايي تبصره 14 قانون بودجه سال 1396.pdf 3.92 MB
آئين نامه اجرايي تبصره 14 قانون بودجه سال 1397.pdf 520.053 KB
آئين نامه اجرايي تبصره 20 قانون بودجه سال 1394.pdf 63.245 KB
آئين نامه اجرايي قانون هواي پاک.pdf 7.34 MB
آيين نامه كانون ملي هماهنگي گردشگري كشور 1383.pdf 78.694 KB
آيين نامه مجازات استفاده كنندگان غير مجاز آب،برق،تلفن،فاضلاب و گاز.pdf 2.19 MB
الگوي مصارف مذهبي در سالهاي 1392 و 1393.pdf 376.426 KB
دستورالعمل معافيت گازبهاي مدارس در سال 1397.pdf 1.16 MB
ضوابط مالي جايگاههاي سوخت و نيروگاهها در سال 1397.pdf 764.694 KB
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.pdf 423.369 KB
قانون استفاده کنندگان غير مجاز آب،برق،تلفن،فاضلاب و گاز.pdf 3.83 MB
قانون برنامه اول توسعه.pdf 248.505 KB
قانون برنامه پنجم توسعه.pdf 2.78 MB
قانون برنامه چهارم توسعه.pdf 8.63 MB
قانون برنامه دوم توسعه.pdf 462.642 KB
قانون برنامه سوم توسعه.pdf 634.777 KB
قانون برنامه ششم توسعه.pdf 1.83 MB
قانون بودجه 98.pdf 6.24 MB
قانون بودجه سال 1397 کشور.pdf 3.55 MB
قانون بودجه سال 95.pdf 367.383 KB
قانون بودجه سال96.pdf 936.927 KB
قانون تملك آپارتمانها و مالك و مستاجر.pdf 83.474 KB
قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي.pdf 57.383 KB
قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران.pdf 256.878 KB
قانون ديوان عدالت اداري.pdf 74.13 KB
قانون عوارض بر مصرف گاز.pdf 56.665 KB
قانون مجازات اسلامي.pdf 57.536 KB
قانون مدني.pdf 67.883 KB
قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد کاربري مسکوني.pdf 57.665 KB
قانون نظام صنفي.pdf 54.364 KB
قرارداد بيمه مشتركين سال 97.pdf 1.23 MB
متن کامل قانون هدفمند کردن يارانه.pdf 85.826 KB
مصوبه تغيير تعرفه فولاد از ابتداي مهر ماه 1397.pdf 460.423 KB
مصوبه هيئت محترم وزيران براي افزايش 15درصدي گازبها از 29خرداد 1397.pdf 5.43 MB
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما