گزارشات سالیانه
گزارشات ماهیانه
معاون امور مهندسی و بهره برداری
 • 1396/4/20 سه‌شنبه معاون امور مهندسی و بهره برداری
  جناب آقای احمد رعیتی در حال حاضر بعنوان معاون امور مهندسی و بهره برداری مدیریت گازرسانی ایفای نقش می نمایند

    

  نام و نام خانوادگی:
  احمد رعیتی

  سمت فعلی:
  معاون امور مهندسی و بهره برداری

  مدرک تحصیلی:
  مهندسی موارد از دانشگاه شیراز

  سوابق شغلی:
  رئیس امور مهندسی و فناوری
  رئیس امور گازرسانی به صنایع عمده, نیروگاهها و CNG
  مدیر عامل شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد
  رئیس خدمات مهندسی استان کهگیلویه و بویراحمد
  رئیس اداره گچساران و بروجن

اهم وظایف معاونت مهندسی و بهره برداری
 • 1396/4/20 سه‌شنبه اهم وظایف معاونت مهندسی و بهره برداری
  از مهمترین وظایف معاونت مهندسی و بهره برداری می توان به مواردی همچون مشارکت در تعیین سیاستها وخط‌مشی‌ها در سازمان مدیریت هماهنگی امور گازرسانی به منظور تعیین اهداف و برنامه‌ریزی و نظارت عالیه بر تدوین و گردآوری روشها، دستورالعملها و راهکارهای فنی و اجرائی برای فعالیتهای گازرسانی اشاره کرد.

  1. مشارکت در تعیین سیاستها وخط‌مشی‌ها در سازمان مدیریت هماهنگی امور گازرسانی به منظور تعیین اهداف و برنامه‌ریزی در امورمهندسی و بهره‌وری

  2. نظارت عالیه بر تدوین و گردآوری روشها، دستورالعملها و راهکارهای فنی و اجرائی برای فعالیتهای گازرسانی.

  3. نظارت عالیه بر اجرای تحقق استراتژی و سیاستهای بهینه سازی مصرف سوخت از دیدگاههای داخلی و بین‌المللی در شرکتهای گاز استانی.

  4. نظارت عالیه بر ایجاد ارتباطات فنی با سازمانهای ذیربط در داخل و خارج از کشور به منظور تبادل اطلاعات و بهینه نمودن روشهای اجرایی و دسترسی به استانداردهای روز.

  5. سیاستگذاری، برنامه ریزی، سرپرستی، راهبری، تقسیم کار و نظارت عالیه براجرای فعالیتهای واحدهای زیرمجموعه.

  6. نظارت عالیه بر برآورد بودجه های سرمایه ای و جاری مرتبط با فعالیتهای زیر مجموعه و دفاع از آن در جلسات کمیسیونهای ذیربط.

  7. نظارت عالیه بر اجرای برنامه های مدون و مصوب دارای شاخصهای بهره وری ، روشها و اصول ارتقاء بهره‌‌وری و نیز نظارت عالیه بر طراحی سیستم‌های مناسب ارزیابی عملکرد شرکتهای گاز استانی و همچنین برنامه های ارتقاء کیفیت شرکتهای گاز استانی تحت برنامه های ISO و بکارگیری نظام مشارکت .

  8. نظارت عالیه بر خروجی سامانه های اندازه گیری بهره وری و ارزیابی عملکرد شرکتهای گاز استانی.

  9. نظارت عالیه بر ایجاد سیستم های مناسب و کارا با هدف امکان دسترسی سریع به وصول اطلاعات کافی از مجاری صحیح بمنظور اطلاع بموقع از مشکلات و مسائل شرکتهای گاز استانی و نظارت بر تهیه و تدوین پیشنهادات اصلاحی و ارائه به مدیریت جهت طرح در هیئت مدیره و اتخاذ تصمیمات مقتضی .

  10. نظارت عالیه بر ارزیابی مستمر عملکرد شرکتهای گاز استانی باتوجه به اطلاعات واصله از جانب شرکتهای گاز استانی و گزارشهای تحلیلی بعمل آمده از سوی کارشناسان تحت سرپرستی و ارائه خط مشی ها ، مقررات ، رویه ها و دستورالعمل ها و استانداردهای موجود.

  11. فراهم نمودن بسترهای لازم جهت پژوهش و تحقیقات توسط کارکنان تحت سرپرستی .

  12. نظارت عالیه بر خروجی سیستمهای یکنواخت که با استفاده از روشهای نوین برای بازرسی فنی از تأسیسات و تجهیزات درحال بهره برداری استفاده می گردد.

  13. نظارت عالیه بر خروجی سامانه جدید کنترل نشت شبکه و تأسیسات .    

  14. نظارت عالیه بر سیستم های اطلاعات مدیریت که متناسب با نیازها و ساختار سازمانی مدیریت هماهنگی امور گازرسانی و شرکتهای گاز استانی ایجاد گردیده و نظارت عالیه بر خروجی بانکهای اطلاعاتی حاوی ثبت فعالیتهای  شرکتهای گاز استانی.

  15. بررسی پیشنهادات مربوط به بازنگری و تقویت زیرساختهای شبکه مخابراتی ، با تأکید بر انتقال داده ها به منظور فراهم سازی بستر لازم برای ایجاد و گسترش شبکه فناوری اطلاعات در مدیریت گازرسانی.

  16. نظارت عالیه بر خروجی جلسات کمیسیونها و کمیته های مختلف که متشکل از مدیران، مسئولان و نمایندگان مطلع و ذیربط در شرکتهای گاز استانی که بمنظور بحث و تبادل نظر در مورد نیازها، نواقص و مشکلات احتمالی ناشی از اجرای مقررات و آئین نامه ها و دستورالعملهای موجود و  بروز رسانی روشها و ساز و کارها باتوجه به نوآوریها و روشهای نوین تشکیل می‌شود.

  17. سیاستگذاری، برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت عالیه بر طرحهای مهندسی و اندازه گیری و مقاوم سازی در شبکه های گازرسانی و تأسیسات مربوطه بر اساس روشهای علمی و فنی بر اساس استانداردهای مربوطه .

  18. نظارت عالیه بر تحقیق در امر روزآمد نمودن صنعت توزیع گاز ، بهینه‌سازی مصرف گاز، ارائه طرحهای بهینه در سیستمهای گازرسانی شامل شبکه های توزیع و تغذیه و تأسیسات مربوطه.

  19. برنامه‌ریزی و نظارت در ایجاد بستر مناسب در تأمین فن آوری هایی که شرایط ایمن را در سطح فعالیتهای مرتبط با مدیریت هماهنگی امور گازرسانی فراهم می نماید.

  20. نظارت عالیه بر تهیه دستورالعمل های مهندسی با در نظر گرفتن خطرات بالقوه و آسیب پذیری شبکه ها در مقابل حوادث غیرقابل پیش بینی از جمله زلزله

  21. نظارت عالیه بر بررسی و مطالعات مهندسی و تکنیکی بمنظور شناخت دقیق فرصتها و محدودیتهای صنعت توزیع گاز و تهیه گزارشات مربوطه.

  22. نظارت عالیه بر چگونگی بهینه سازی و بهسازی ایستگاههای تقلیل فشار شهری و نیروگاهها ، صنایع بزرگ وCNG و ابلاغ نتایج حاصله به شرکتهای گاز استانی جهت اجراء.

  23. ایجاد وحدت رویه بین شرکتهای گاز استانی در ارتباط با موضوعات مهندسی و خدمات فنی و روند بهینه انجام طراحی مهندسی شبکه های تغذیه و توزیع در مراکز استانها.

  24. تعامل و همکاری با سایر واحدهای مدیریت هماهنگی امور  گازرسانی درخصوص برگزاری همایشهای دوره ای و آموزشی در جهت حل مسائل و مشکلات کلی شرکتهای گاز استانی.

  25. نظارت، مشاوره و همکاری با سایر امور و مدیریتهای شرکت ملی گاز در راستای تهیه استانداردها و ضوابط مورد نیاز ابلاغ به شرکتهای گاز استانی جهت بهره برداری.

  26. ارتباط مستمر با شرکتهای داخلی و خارجی در جهت بهینه سازی سیستمهای گازرسانی و ارائه روشها و فناوریهای جدید در این خصوص به مدیریت کلان شرکت ملی گازایران.

  27. هماهنگی با شرکتهای گاز استانی در انجام پروژه های عمرانی و سرمایه ای مطابق با اهداف شرکت ملی گاز.

  28. نظارت عالیه بر پروژه های سیستمها و فن آوری اطلاعات با هدف افزایش بازدهی کار در گروهها و کمیته های مختلف و بصورت تخصصی با شرکت کارشناسان تحت نظر و در صورت لزوم کارشناسان شرکتهای گاز استانی .

  29. نظارت عالیه بر همکاریی با شرکتها ، سازمانهای تابعه صنعت نفت و موسسات خارج از صنعت نفت بمنظور تبادل اطلاعات و استفاده از منابع کارشناسی در بررسی طرحهای مختلف

  30. شرکت در سمینارها و کنفرانسهای بین المللی و داخلی در ارتباط با پیشرفت فن آوری اطلاعات ، سیستمهای مکانیزه نگهداری و تعمیرات و نظامهای مدیریتی و انتقال یافته ها و آموزش لازم به کارشناسان زیرمجموعه در تخصصهای مربوطه .

  31. تائید و موافقت با ترفیع ، ارزیابی عملکرد سالانه (شایستگی ) و دیگر مسائل مربوطه درخصوص کارکنان تحت سرپرستی.

   

اهم وظایف مدیریت گازرسانی
 • 1396/4/20 سه‌شنبه اهم وظایف مدیریت گازرسانی
  از مهمترین وظایف مدیر گازرسانی می توان به مواردی همچون برنامه ریزی، هدایت، سرپرستی و نظارت بر کلیه فعالیتهای معاونت‌های امور مهندسی و بهره‌برداری و امور برنامه‌ریزی و پشتیبانی و . . . اشاره نمود

  1. برنامه ریزی، هدایت، سرپرستی و نظارت بر کلیه فعالیتهای معاونت‌های امور مهندسی و بهره‌برداری و امور برنامه‌ریزی و پشتیبانی.

  2. سیاستگذاری، برنامه ریزی، سرپرستی، راهبری، تقسیم کار و نظارت عالیه  بر اجرای فعالیتهای واحدهای زیرمجموعه.

  3. هدایت معاونین و روسای واحدهای زیر مجموعه و نظارت عالیه بر کلیه فعالیتها برای انجام مطالعات، بررسیها و تحقیقات و ... به منظور تهیه و تنظیم و تدوین طرحها، مقررات ، رویه ها و دستورالعملهای مرتبط با شرکتهای گاز استانی و پیگیری جهت تصویب آن در مجمع عمومی شرکتهای گاز استانی.

  4. برنامه ریزی ، سرپرستی ، هدایت و نظارت عالیه بر کلیه فعالیتهای معاونین و مسئولین
   زیر مجموعه در زمینه های مختلف  تعرفه ها و قراردادها ، مالی و اداری و پیمانها وکالا وبرنامه ریزی وکنترل و حصول اطمینان از حسن اجرای کلیه مقررات ، ضوابط و دستورالعملها ، آئین نامه ها و مصوبات مجمع عمومی در انجام فعالیتهای مربوطه.

  5. ارائه برنامه های تفصیلی و راهکارهای اجرایی جهت پیشبرد اهداف ارائه شده توسط مدیریت عالی شرکت ملی گاز ایران .

  6. نظارت بر تهیه و تدوین دستورالعملها و روشهای اجرائی کار ، و استاندارد نمودن آنها.

  7. انجام بازدیدهای دوره ای به همراه مسئولین و کارشناسان ذیربط از واحدهای تخصصی مرتبط شرکتهای گاز استانی و تبادل نظر با مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکتها در تبیین مشکلات و ارائه راهکارهای علمی و عملی برای حل و فصل آنان .

  8.  تعیین سیاستها وخط‌مشی‌ها در سازمان مدیریت هماهنگی امور گازرسانی  به منظور تعیین اهداف و برنامه‌ریزی امور معاونت‌های زیرمجموعه.

  9. نظارت عالیه بر تدوین و گردآوری روشها، دستورالعملها و راهکارهای فنی و اجرائی برای فعالیتهای گازرسانی.

  10. نظارت عالیه بر اجرای تحقق استراتژی و سیاستهای بهینه سازی مصرف سوخت از دیدگاههای داخلی و بین‌المللی در شرکتهای گاز استانی.

  11. نظارت عالیه بر ایجاد ارتباطات فنی با سازمانهای ذیربط در داخل و خارج از کشور به منظور تبادل اطلاعات و بهینه نمودن روشهای اجرایی و دسترسی به استانداردهای روز.

  12. نظارت عالیه  بر ایجاد سیستم های مناسب و کارا با هدف امکان دسترسی سریع به وصول اطلاعات کافی از مجاری صحیح بمنظور اطلاع بموقع از مشکلات و مسائل شرکتهای گاز استانی و نظارت بر تهیه و تدوین پیشنهادات اصلاحی و رفع موانع ایجاد شده.

  13. فراهم نمودن بسترهای لازم جهت پژوهش و تحقیقات توسط اعضاء تحت سرپرستی.

  14. نظارت عالیه بر خروجی  جلسات کمیسیونها و کمیته های مختلف که متشکل از مدیران، مسئولان و نمایندگان مطلع و ذیربط در شرکتهای گاز استانی که بمنظور بحث و تبادل نظر در مورد نیازها، نواقص و مشکلات احتمالی ناشی از اجرای مقررات و آئین نامه ها و دستورالعملهای موجود و  بروز رسانی روشها و ساز و کارها باتوجه به نوآوریها و روشهای نوین تشکیل می‌شود.

  15. سیاستگذاری، برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت عالیه بر طرحهای مهندسی و اندازه گیری و مقاوم سازی در شبکه های گازرسانی و تأسیسات مربوطه بر اساس روشهای علمی و فنی بر اساس استانداردهای مربوطه .

  16. نظارت عالیه بر همکاری  با شرکتها ، سازمانهای تابعه صنعت نفت و موسسات خارج از صنعت نفت بمنظور تبادل اطلاعات و استفاده از منابع کارشناسی در بررسی طرحهای مختلف

  17. توسعه منطقی گازرسانی بصورت عدالت محور مطابق با برنامه های مصوب مجمع عمومی شرکتهای گاز استانی.

  18. اصلاح الگوی مصرف انرژی و کاهش هدرروی گازطبیعی در بخش توزیع.

  19.نظارت کلی بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و مصوب های مجمع عمومی شرکتهای گاز استانی

  20. نظارت عالیه در امر اجرای هدفمندی یارانه گاز و سیاستگذاری در این خصوص با تشکیل کمیته های تخصصی .

  21. برنامه ریزی جهت واگذاری شرکتهای گاز استانی به بخش خصوصی براساس اصل 44 و تشکیل کمیته های تخصصی اصل 44

  22. نظارت عالیه و برنامه ریزی در امر گازرسانی به روستاها و تشکیل کمیته های تخصصی گازرسانی به روستاها.

  23. نظارت عالیه بر اجرای  برنامه های مدون و مصوب  دارای شاخصهای بهره وری ، روشها و اصول ارتقاء بهره‌‌وری و نیز نظارت عالیه بر طراحی سیستم‌های مناسب ارزیابی عملکرد شرکتهای گاز استانی و همچنین برنامه های ارتقاء کیفیت شرکتهای گاز استانی تحت برنامه های ISO و بکارگیری نظام مشارکت .

  24. نظارت عالیه بر پروژه های سیستمها و فن آوری اطلاعات با هدف افزایش بازدهی کار در گروهها و کمیته های مختلف و بصورت تخصصی با شرکت کارشناسان تحت نظر و در صورت لزوم کارشناسان شرکتهای گاز استانی .

  25. نظارت عالیه بر ارزیابی مستمر عملکرد شرکتهای گاز استانی باتوجه به اطلاعات واصله از جانب شرکتهای گاز استانی و گزارشهای تحلیلی بعمل آمده از سوی کارشناسان تحت سرپرستی و ارائه خط مشی ها ، مقررات ، رویه ها و دستورالعمل ها و استانداردهای موجود.

   

طراحی و بازسازی ایستگاههای تقلیل فشار
 • 1396/4/19 دوشنبه طراحی و بازسازی ایستگاههای تقلیل فشار
  تنگناها و مشکلات ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری گاز در مراحل مختلف طراحی , تامین کالا, ساخت , بازرسی فنی , نصب و راه اندازی, اندازه گیری گاز,تعمیرات و نگهداشت , تامین لوزام یدکی و برون سپاری بایستی بانگری شود. بدیهی است تحقق این امر پس از عارضه یابی انواع ایستگاهها بصورت موارد خرد و کلان قابل پیگیری خواهد بود. در ادامه به چند نمونه از آن اشاره می شود.

  طراحی ایستگاهها

  اکنون تمامی ایستگاهها دارای طراحی و نقشه تیپ بندی شده یکسان نیستند ولی تجهیزات نصب شده روی ایستگاه بدون توجه به نوع و روند مصرف مشترکین انتخاب می گردد.

  در پروژه هایی که تأمین ایستگاه بعهده پیمانکار است کنترل مهندسی و بررسی نقشه و طرح های پیشنهادی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است ولی متاسفانه آموزش روابط و محاسباتی که در ساخت تجهیزات ایستگاه بکار گرفته  می شود مدون نشده است و اکثرا با اطمینان به مشاور و یا پیمانکار بسنده می شود.

  ایستگاههای تقلیل فشار و تمامی قسمت های ایستگاههای اندازه گیری با حداقل فشار بالادست آن طراحی می گردد لذا عموما ایستگاهها در طول سال دارای ظرفیتی بیش از حد قرارداد می باشد. این موضوع در ایستگاههای اندازه گیری  و ایستگاههای تقلیل فشار مشکل ساز خواهد بود.

  مشخصات فنی تجهیزات خریداری شده دارای کمبودها و یا کاستی هایی است که علاوه بر ایجاد مشکل در کنترل مهندسی و بازرسی فنی بخش خصوصی تأمین کننده را دچار مشکل می سازد.بررسی و تعریف گاز تمیز و گاز کثیف برای طراحی و انتخاب سیستم فیلتراسیون مناسب ضروری است.

  تامین کالا

  عدم آشنایی واحدهای طراحی و بازرسی فنی با مکانیزم عملکرد و ساختمان  داخلی و بعضا" مشخصات فنی اقلام انتخاب شده برای ایستگاهها موجب می شود کیفیت سفارش و ساخت و همچنین بهره برداری را دچار مشکلات عدیده ای نماید. موضوع تنوع تجهیزات ایستگاهها موجب شده است خدمات بعد از فروش ایستگاهها محقق نگردد حتی در مورد سازندگانی که خود اقدام به ساخت برخی از اقلام ایستگاه می نمایند. بدلیل عدم ارائه لیست قطعات ااز سوی سازندگان تجهیزات موضوع کد گذاری قطعات و سفارش گذاری آنها به فراموشی سپرده شده است.

  ایمنی برای جلوگیری از حوادث

  بازنگری جامع دستورالعمل های تعمیراتی موجود و تدوین دستورالعمل های تعمیراتی جدید و درج در شرایط خصوصی پیمانهای بهره برداری.طراحی و اجرا و نگهداشت سیستم ارتینگ ایستگاهها بمنظور حذف  ولتاژ اعمال شده از تاسیسات مشترک.بررسی ضرورت پیش بینی شیرهایی قطع کن اضطراری در ایستگاههای تقلیل فشار و اندازه گیری گاز بمنظور پیشگیری از وقوع حوادث.بررسی استفاده از شیر قطع در فشار پایین در ایستگاهها تقلیل فشار و در صورت ضروت تدوین شرایط عملکرد آنها.

  آموزش

  آموزش فنی و کاربردی نمایندگان فنی مشترک و یا کارکنان بهره بردار ایستگاههای واگذار شده به مشترک. ضرورت ایجاد سمت  الکترونیک در سازمان های بهره برداری و اندازه گیری گاز با وجود انجام نظارت و کنترل  بر پیمانکاران کالیبراسیون و تعمیرات تصحیح کننده و کنتورهای اولتراسونیک. ضرورت آموزش بهره برداران ایستگاهها در نحوه تزریق گاز و تخلیه گاز خطوط و راه اندازی خطوط جهت جلوگیری از آسیب  دیدن کنتورها زیرا در حال حاضر راهبری سیستم های اندازه گیری توسط واحد اندازه گیری موجب عدم دقت بهره برداران ایستگاهها در این مورد شده است.

شبکه هوشمند انرژی
 • 1396/4/19 دوشنبه شبکه هوشمند انرژی
  شبکه هوشمند انرژی در واقع همان شبکه متعارف انرژی است که با فناوریهای ارتباطی، اطلاعاتی، مخابراتی و ابزار دقیق پیشرفته ادغام شده است. به عبارت سادهتر، در شبکه هوشمند انرژی، ارتباط دو طرفه اطلاعاتی بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد میشود. و لذا در این شبکهها، کلیه عناصر تشکیل دهنده شبکه شامل منابع تولید، مصرف کنندهها و سیستمهای انتقال و توزیع با راندمان بالای اقتصادی، کمترین تلفات و بیشترین ضریب امنیت، نقش خود را ایفا مینمایند.

  مقدمه

  تأمین انرژی با راندمان بالا یکی از اولویتهای بشر در آینده نزدیک است. سیستم فعلی و موجود در شبکه تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی نمیتواند منجر به راندمان بالا شود. هوشمندسازی شبکه انرژی یکی از راهکارهای اساسی برای رسیدن به این منظور است. شبکه هوشمند انرژی در واقع همان شبکه متعارف انرژی است که با فناوریهای ارتباطی، اطلاعاتی، مخابراتی و ابزار دقیق پیشرفته ادغام شده است. به عبارت سادهتر، در شبکه هوشمند انرژی، ارتباط دو طرفه اطلاعاتی بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان ایجاد میشود. و لذا در این شبکهها، کلیه عناصر تشکیل دهنده شبکه شامل منابع تولید، مصرف کنندهها و سیستمهای انتقال و توزیع با راندمان بالای اقتصادی، کمترین تلفات و بیشترین ضریب امنیت، نقش خود را ایفا مینمایند.

  در تعریف صورت مسئله شبکه هوشمند انرژی، در ابتدا به چندین سوال به شرح ذیل پاسخ داده شود

  شبکه انرژی چیست؟

  ضعفها و معایب شبکه انرژی در حال حاضر کدامها هستند؟ به عبارت بهتر چه نیازهایی ما را مجبور به بهرهگیری از راهحلهای دیگر همچون شبکه هوشمند انرژی مینماید؟

  شبکه هوشمند انرژی چیست؟ آیا هوشمندسازی شبکه انرژی میتواند ضعفها و معایب شبکه انرژی را پوشش دهد؟ اساساً هوشمندسازی یک شبکه چه تعریفی دارد و دارای کدامین ویژگیها و مشخصات است؟

  مزایای شبکه هوشمند انرژی چیست؟ آیا با هوشمند سازی، ضعفها و ایرادات شبکه انرژی مرتفع میگردد؟ آیا به غیر از رفع این ضعفها میتوان مزایای دیگری نیز برای شبکه هوشمند متصور شد؟

  امکان پیادهسازی یک شبکه هوشمند انرژی با توجه به تعاریف و استانداردهای جهانی در یک شبکه انرژی متعارف چیست؟ مثلا، آیا با توجه به زیرساختهای فنی و مهندسی، اجرائی، مخابراتی، مالی و سرمایهای، اجتماعی، فرهنگی و ....... میتوان یک شبکه هوشمند انرژی بر اساس معیارها و اصول پذیرفته شده در مراکز تحقیقاتی و صنعتی دنیا، در ایران پیادهسازی کرد؟ چه اقداماتی برای "بومیسازی" این فناوری در شبکه انرژی ایران بایستی انجام شود؟ آیا نیاز به کاستن و یا افزودن متغیرهای تأثیر گذار در زمان بومیسازی است؟

  توجیه اقتصادی، نرخ و زمان برگشت سرمایه اولیه برای هر سرمایهگذار امری مهم است. آیا مطالعات اقتصادسنجی که در کشورهای مختلف دنیا در زمینه پیادهسازی شبکههای هوشمند انرژی صورت گرفته است میتواند معیار مناسبی برای کشور ایران باشد؟ مطالعات اقتصاد انرژی صورت گرفته در این خصوص چقدر برای ما اعتبار دارد؟

  با توجه به زیرساختهای مذکور در کشور، آیا میتوان پروژه اجرای شبکه هوشمند انرژی در کشور را بهینهسازی کرد؟ تابع هزینه پروژه اجرای شبکه هوشمند انرژی با توجه به هزینههای اولیه و سرمایهای، هزینههایجاری در زمان بهرهبرداری از پروژه چگونه تعریف میگردد؟ فضای چند متغیره و عوامل و شاخصهای تأثیرگذار در بهینهسازی فنی و اقتصادی شبکه هوشمند انرژی در کشور را چگونه میتوان شناسایی کرد؟

  مدلهای مفهومی ، نقشه راه  و متدولوژی پیادهسازی شبکه هوشمند انرژی در محافل علمی و مراکز تصمیمسازی صنعتی چگونه تعریف میشوند؟

  با توجه به زیرساخت دولتی شبکه انرژی در کشور، چه پیش اقداماتی جهت عملیاتی نمودن شبکه هوشمند انرژی بایستی انجام داد؟

  بدیهی است با توجه به سؤالات طرح شده در بالا، موضوع شبکههای هوشمند انرژی، یک بحث Multidisiplinary بوده و از دیدگاه علمی یک بحث میان رشتهای است؛ زیرا رشته‌های مختلف در علوم مهندسی، سیستم، کنترل و ابزاردقیق، مخابرات، کامپیوتر، فناوری اطلاعات، اقتصاد کلان و خرد، اقتصاد انرژی، مهندسی صنایع، مدیریت مالی، سیاستگذاری انرژی در این بحث دارای جایگاه ویژهای هستند و بسیار سادهانگاری است که بتوان پروژه به این عظمت را بدون مطالعات عمیق کارشناسی و تخصصی به سرانجام رساند.

  شبکه انرژی  چیست؟

  شبکه انرژی یک شبکه به هم پیوستهای است که برای انتقال و تحویل انرژی از مبادی تولید به مقاصد مصرف ایجاد شده است و شامل مراکز تولید، خطوط انتقال حامل انرژی از مبادی دوردست تولید به مراکز مصرف و خطوط توزیع محلی انرژی متصل به مصرف کنندگان انرژی. از تعریف مذکور متوجه میشویم که اولاً شبکه انرژی پیوسته بوده و ثانیاً شامل چهار بخش مبادی تولید، خطوط انتقال، خطوط توزیع و مراکز مصرف است. حاملهای انرژی عموماً در چهار شکل انرژیهای جامد (ذغال سنگ)، مایع (نفت، گازوئیل، بنزین، مازوت و...)، گاز (گاز طبیعی، هیدروژن و زیست گاز، .....) و الکتریکی میباشد. منابع تولید انرژی میتوانند در دو دسته عمده منابع انرژی تجدیدپذیر شامل: انرژی خورشیدی، بادی، زمینگرمایی، زیستی، اقیانوسی و آبی، هیدروژن و پیل سوختی و منابع تجدیدناپذیر شامل: سوختهای فسیلی و سوخت اتمی طبقهبندی شوند.

  خطوط انتقال و توزیع انرژی با توجه به نوع حامل انرژی تعریف میگردد. البته با تبدیل صورتهای مختلف انرژی به یکدیگر، میتوان از حاملهای دیگر برای استحصال یک صورت خاص از انرژی استفاده کرد؛ مثلاً در نیروگاهها میتوان با تولید برق از ذغال سنگ، مازوت، نفت گاز و یا گاز طبیعی، انرژی فسیلی مذکور را به صورت الکتریکی حمل کرد. با فناوری جدید به نام "توان به گاز"، میتوان با تبدیل انرژی الکتریکی به گاز طبیعی و انتقال آن با خطوط انتقال گاز، انرژی الکتریکی را منتقل کرد. به هر حال میتوان با استفاده از فناوریهای مختلف، انرژی را از صورتهای مختلف به همدیگر تبدیل کرد و به دست مصرفکننده رساند.

  مصارف انرژی شامل خانگی، تجاری، صنعتی، پالایشگاهی، پتروشیمیها، حمل و نقل، کشاورزی میباشند که این مصرفکنندگان با توجه به ساختارشان از انواع مختلف انرژی استفاده میکنند. مثلاً عمده مصرف ذغال سنگ در نیروگاهها و صنایع ذوب آهن و فولاد است و در کشور ما در مصارف خانگی، تجاری و خدماتی کاربردی ندارد. به هر حال با توجه به مطالب مذکور میتوان شکل (1) را برای یک شبکه انرژی، به طور ساده در نظر گرفت.

  در کشور ما انتقال و توزیع حاملهای مایع انرژی، اکثراً با خط لوله و یا وسایل نقلیه موتوری و دیزلی صورت میگیرد. برای انتقال گاز طبیعی از خطوط لوله استفاده میشود و انتقال انرژی توسط آب جایگاه چندانی در کشور ما ندارد و با تولید انرژی برق توسط نیروگاههای فسیلی، هستهای و تجدیدپذیر، خطوط انتقال و توزیع برق نیز یکی از مهمترین ابزارهای انتقال انرژی است. توجه شود همانطوریکه پیشتر ذکر شد در فناوریهای جدید میتوان انرژی برق تولیدی در یک نیروگاه بادی و یا هستهای حتی فسیلی را، به جای استفاده از خطوط انتقال برق، از خطوط انتقال گاز طبیعی انتقال داد. زیرا در کل ثابت شده است که تلفات انرژی در خطوط انتقال گاز طبیعی به مراتب از خطوط انتقال برق کمتر بوده و در ضمن امکان ذخیره سازی انرژی در خطوط لوله گاز طبیعی و فقدان این امکان در خطوط انتقال برق یک مزیت دیگر برای انتقال انرژی به صورت گاز طبیعی در خطوط انتقال گاز طبیعی است. می‌توان هر حامل را از مبدأ تولید تا مصرف به صورت یک شبکه فرض کرد و یا همه حاملهای انرژی به همراه منابع تولید، انتقال و توریع، مراکز مصرف را در مجموع یک شبکه گسترده انرژی در نظر گرفت. به نظر میرسد گزینه دوم برای اتخاذ سیاستهای انرژی در سطح کلان مفیدتر باشد؛ زیرا نگاه جزیرهای به هر بخش نمیتواند در اتخاذ تدابیر و سیاستهای مدیریتی، اقتصادی، فنی و مهندسی راهگشا باشد. پس در این کتاب وقتی از اصطلاح شبکه انرژی استفاده میشود؛ منظور کل شبکه با انواع منابع، ابزارهای انتقال و توزیع و مراکز متعدد مصرف است نه یک شبکه خاص مانند شبکه انرژی برق و یا شبکه انرژی گاز.

  سوال دوم که در آغاز این بحث طرح گردید این است که شبکه انرژی در حالت فعلی چه ویژگیهای نامطلوبی دارد؟ اگر اجازه بدهید سوال را بدینگونه طرح کنیم که شبکه انرژی در حال حاضر چه معایبی دارد که محققین و مهندسین فعال در بخش انرژی در تلاش برای رفع آن معایب هستند؟

   

   

  شکل (1): نمای ساده شده یک شبکه انرژی

  طراحی فنی و مهندسی در خصوص هر سیستم و شبکهای میتواند در دو سطح مهندسی پایه و مهندسی بهینه انجام شود. قطعاً شبکه انرژی نیز از این امر مستثنی نیست. با پیشرفتهای حاصل شده در علم مهندسی بهینهسازی، طراحی یک سیستم بدون در نظر گرفتن فنون و علوم مطرح در مهندسی بهینهسازی از نظر فنی و اقتصادی در دنیای امروز قابل توجیه نیست. عدم یکپارچگی شبکه انرژی و نگاه بخشی به زیرشبکههای شبکه انرژی امری منسوخ است، لذا با دیدگاه کلینگر به شبکه انرژی میتوان عملکرد شبکه را بهینه کرد. در حال حاضر در بخش انرژی کشور متأسفانه دیدگاه جزئینگری حاکم است. مثلاً ارتباط معنایی  چندانی بین زیرشبکه انرژی برق و زیرشبکه انرژی گاز طبیعی وجود ندارد و ارتباط این دو شبکه فقط در بخش بالادستی تولید برق بوده که از گاز طبیعی به عنوان سوخت در نیروگاهها استفاده میشود. برای تفهیم بهتر موضوع، به مطلبی که در ادامه ذکر میشود توجه گردد. با افزایش مشترکین برق قطعاً نیازمند نیروگاههای بیشتر و تقویت و گسترش خطوط انتقال و توزیع برق هستیم. توان و ظرفیت زیرشبکه انرژی در بخش برق بایستی قادر باشد تا در زمان‌های اوج مصرف پاسخگوی مشترکین باشد در حالیکه چون انرژی برق قابل ذخیره کردن نیست لذا در زمانهای غیر اوج مصرف عملاً بایستی تولید برق کاهش پیدا کند. برای اوجسابی، شرکت برق اقدام به تشویق مشترکین برای کاهش مصرف در زمانهای اوج مصرف می نماید و از آنها میخواهد تا در زمانهای غیر اوج مصرف، از وسایل پرمصرف استفاده کنند و لذا در عمل از رویکرد اصلاح فرهنگ مصرف برای بهینه سازی تولید و مصرف استفاده می‌کنند.استراتژی دیگر اعمال تعرفه های چند نرخی است که میتواند مشترک را به کاهش مصرف در زمانهای اوج مصرف ترغیب نماید. روشهای مذکور هر چند مؤثر بوده ولی در عمل نتیجه دلخواه را نخواهد داشت. اگر استراتژی کلان بخش انرژی به جای جزیی نگری به کلی‌نگری و استفاده از علوم و دانش روز متکی باشد میتواند مشکل اوجسابی را به نحو دیگری حل کند. در زمانهای غیر اوج میتوان با استفاده از فناوری "توان به گاز"، انرژی الکتریکی تولید شده در زیرشبکه برق را به گاز طبیعی تبدیل کرد و این انرژی را در خطوط لوله انتقال گاز طبیعی و زیرشبکه گاز طبیعی ذخیره کرد بدون آنکه در ساعات غیر اوج، نیروگاهی را از سرویس خارج کرد. در سالهای نه چندان دور که زمستانهای سردی بر کشور حاکم بود موضوع تأمین گاز طبیعی به عنوان سوخت گرمایشی همواره دغدغه وزارت نفت بوده است. با افزایش مصارف خانگی، تجاری و خدماتی گاز طبیعی در زمستان، معمولاً شاهد قطع و یا کاهش گاز طبیعی تحویلی به نیروگاهها، صنایع و حتی صادرات هستیم در حالیکه میتوان با گسترش منابع انرژیهای تجدیدپذیر حتی در اندازههای کوچک، از مشکل تأمین گاز طبیعی در زمستان جلوگیری کرد و این گسترش مستلزم نگاه کلی و یکپارچه به ساختار شبکه انرژی است. لذا در یک کلام می توان گفت که بهینه سازی تولید، انتقال و مصرف انرژی در یک کشور بدون تفکر جامع و کلی نگری مقدور نیست و مدیریت یک شبکه انرژی با حجم عظیمی از منابع تولید، خطوط انتقال و توزیع و مراکز مصرف در سطح کلان فقط با افزایش رویت پذیری و کنترل پذیری شبکه امکان پذیر است. شناخته شده ترین ابزار و روش برای افزایش رویتپذیری و کنترل پذیری شبکه انرژی، بهره گیری از فناوری نوین ICT و اندازه گیریهای صحیح و پیشرفته است و شبکهای که به این فناوریها تجهیز شده باشد را در اصطلاح شبکه هوشمند انرژی می نامند. بیان خلاصه مطالب مذکور در قالب روابط علی و معلولی به ‌صورت جدول (1) خواهد بود.

  جدول (1): عوامل انگیزشی در ایجاد شبکه هوشمند انرژی

  بهینه سازی و کاهش هزینه ها و تلفات نیازمند ارتقاء کنترل پذیری و رویت پذیری شبکه انرژی شامل تولید، انتقال، توزیع و مصرف است و این امر به نوبه خود مستلزم بهرهگیری از فناوریهای ICT و ابزار دقیق پیشرفته)شبکه انرژی + فناوریهای ICT و ابزار دقیق پیشرفته( است. به غیر از نیاز شبکه انرژی به بهینه سازی و کاهش هزینه ها و تلفات در زیربخشهای مختلف، سایر نیازهای مذکور در جدول (1) نیز میتواند در هوشمندسازی شبکه انرژی به عنوان عوامل انگیزشی مد نظر قرار گیرند.

  در پاسخ به سوال پنجم، بدیهی است که زیرساخت‌های فناوری و مهندسی، مدیریتی، منابع انسانی و مالی در کشورهای مختلف دارای تنوع زیادی است. از نظر جغرافیایی و گسترده‌گی توزیع منابع تولید و مراکز مصرف، کشور ایران دارای وضعیت ویژه‌ای است. منابع تولید منابع انرژی فسیلی عمدتاً در جنوب کشور مستقر هستند و منابع تولید انرژیهای الکتریکی و انرژیهای تجدیدپذیر در گستره کشور پهناور ایران توزیع یافتهاند. عمده مصرف انرژی در کشور در نیمه شمالی واقع شده‌اند.

   ارتباطات مخابراتی که بتواند همه کشور را در همه ابعاد تولید، انتقال، توزیع و مصرف تحت پوشش قرار دهد قطعاً نیازمند بهرهگیری از فناوریهای جدید است. در کشور ما ارتباطات مخابراتی سیار مبتنی بر استفاده از زیرساختهای ماهوارهای نیست و عموماً بر دکلهای مخابراتی متکی هستند و لذا پوشش شبکه در مکانهایی که تراکم جمعیتی کم است، ضعیف میباشد. اما در کشورهای پیشرفته، مخابرات سیار ماهوارهای به طور وسیع توسعه یافته است و از لحاظ جغرافیایی در خصوص پوششدهی، مشکل چندانی وجود ندارد.

  اینترنت اشیا به عنوان یک ابزار توانمند میتواند در ایجاد شبکه هوشمند انرژی بسیار مفید عمل کند. کنتورخوانی هوشمند یکی از کاربردهای کوچک و محدود اینترنت اشیا در هوشمندسازی شبکههای انرژی است. نکته قابل توجه در همه موارد ذکر شده برای کاربرد اینترنت اشیا توجه به یک سری الزامات عمومی است. بدیهی است در کاربردهای مختلف از اینترنت اشیا، نیازمندیهای مربوط به کاربردها نیز متفاوت است

راه اندازی اطاق مانیتوریگ
 • 1396/4/19 دوشنبه راه اندازی اطاق مانیتوریگ
  راه اندازی اطاق مانیتورینگ ملی به منظور کنترل نقاط مصرف و تصمیم گیری های لحظه ای در مواقع بحران و همچنین با توجه به اقدامات انجام شده انتظار می رود اطاق مانیتورینگ ملی در ابتدای زمستان سال 1396 به بهره برداری برسد.

  از سال 1390 اقدام به تهیه دستورالعمل جهت یکسان سازی اجرای این سیستم در شرکتهای گاز استانی گردید. در سال 1395 ویرایش چهارم این دستورالعمل توسط امور بهره برداری جهت اجرا به شرکتهای گاز استانی ابلاغ شد.

  همچنین جهت سهولت کار استانها وندور لیست پیمانکاران صاحب صلاحیت با همکاری امور تخصصی بازرگانی تهیه و به شرکتهای گاز استانی ابلاغ گردید.

  به جهت اهمیت موضوع اجرای سیستم مانیتورینگ  در شرکتهای گاز استانی و هم چنیین راه اندازی اطاق مانیتورینگ ملی در سه فاز به شرح ذیل تقسیم بندی گردید.

  فاز اول :

  ایستگاههای گاز شهری و صنایع عمده و جایگاههای CNG  (حدود 2000 ایستگاه گاز شهری و صنایع عمده  و حدود 2400 ایستگاه CNG)

  در حال حاضر 800 ایستگاه به بهره برداری رسیده است, 1800 ایستگاه در حال انعقاد قرارداد می باشند و تا پایان سال آینده نیز قرارداد ایستگاههای باقیمانده منعقد خواهد شد.

  در هر ایستگاه بیش از 10 پارامتر از قبیل وضعیت هیتر, فیلتر, دما, فشار و . . . ثبت و گزارش خواهشد شد.

  فاز دوم:

  ایستگاههای با مصرف بین 1000 تا 5000 متر مکعب در ساعت

  حدود 4000  ایستگاه طی 3 سال (از سال 1397 تا 1400) در این فاز مانیتور خواهند شد.

  در این ایستگاهها 5 پارامتر از قبیل فشار, دبی, وضعیت ورود و خروج نفرات به ایستگاه و . . . ثبت و گزارش می شود.

  هزینه پیشبینی شده برای مانیتور کردن هر ایستگاه بین 10 تا 15 میلیون تومان می باشد.

  فاز سوم:

  ایستگاههای با مصرف بین 160 تا 1000 متر مکعب در ساعت

  حدود 24000  ایستگاه طی یک برنامه 5 ساله (از سال 1399 تا 1404) در این فاز مانیتور خواهند شد.

  در این ایستگاهها پارامتر هایی از قبیل فشار, دبی, وضعیت ورود و خروج نفرات به ایستگاه و . . . ثبت و گزارش می شود.

  هزینه پیشبینی شده برای مانیتور کردن هر ایستگاه حدود 10 میلیون تومان می باشد.

  راه اندازی اطاق مانیتورینگ ملی:
  به منظور کنترل نقاط مصرف و تصمیم گیری های لحظه ای در مواقع بحران و همچنین با توجه به اقدامات انجام شده انتظار می رود اطاق مانیتورینگ ملی در ابتدای زمستان سال 1396 به بهره برداری برسد.

پروژه کنتورخوانی از راه دور
 • 1396/4/19 دوشنبه پروژه کنتورخوانی از راه دور
  تا کنون حدود 11 شرکت جهت اجرای پایلوت هر کدام به تعداد 5000 کنتور اعلام آمادگی نموده اند که از این میزان 7 شرکت منجر به عقد تفاهم نامه گریده است. امید میرود تا انتهای اردیبهشت ماه سال 1396 قرارداد اجرایی این 7 شرکت امضاء گردد. برای اجرای پایلوت 18 ماه زمان پیشبینی شده که از ابتدای خرداد ماه 96 تا آذر ماه 97 اجرا خواهد شد.


  این موضوع در سال 1388 با اجرای 2 پروژه پایلوت هر کدام به تعداد 5000 کنتور و به روشهای قرائت از راه دور ثابت و متحرک در شرکت گاز استان تهران آغاز گردید
   از دو سال پیش نیز با تشکیل جلسات کارشناسی به ریاست شخص مدیرعامل محترم شرکت ملی گاز پیگیری گردید و در نهایت مسئولیت این کار توسط ایشان بر عهده کارگروه سامانه هوشمند کنتورخوانی با ترکیب اعضاء زیر قرار گرفت:

  مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

  مدیریت گازرسانی

  مدیریت برنامه ریزی

  مدیریت مخابرات و تلمتری

  مدیریت پژوهش

  تا کنون حدود 11 شرکت جهت اجرای پایلوت هر کدام به تعداد 5000 کنتور اعلام آمادگی نموده اند که از این میزان 7 شرکت منجر به عقد تفاهم نامه گریده است. امید میرود تا انتهای اردیبهشت ماه سال 1396 قرارداد اجرایی این 7 شرکت امضاء گردد. برای اجرای پایلوت 18 ماه زمان پیشبینی شده که از ابتدای خرداد ماه 96 تا آذر ماه 97 اجرا خواهد شد.همچنین پیشبینی می شود در یک برنامه زمانبندی 10 ساله پس از پایلوت هر سال 2 میلیون کنتور هوشمند نیز به شبکه اضافه خواهد شد.لازم به توضیح می باشد هزینه هر 500 کنتور هوشمند حدود 1.25 میلیارد تومان برآورد شده است

  شرکتهای مذکور با استفاده از آخرین تکنولوژیهای روز این حوزه و بر بستر ارتباطی شبکه های کم توان پروژه های مذکور را طی مدت حداکثر 18 ماه اجرا و  بهره برداری خواهند نمود. پس از مدت یاد شده شرکت ملی گاز ایران اقدام به اجرا در سطح کلان خواهد کرد.همچنین شرکت ملی گاز ایران اقدامات لازم جهت اخذ مشاور فنی در این حوزه را در دست اجرا دارد

چارت معاونت مهندسی و بهره برداری
1
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما