1396/4/20 سه‌شنبه
اهم وظایف معاونت مهندسی و بهره برداری

از مهمترین وظایف معاونت مهندسی و بهره برداری می توان به مواردی همچون مشارکت در تعیین سیاستها وخط‌مشی‌ها در سازمان مدیریت هماهنگی امور گازرسانی به منظور تعیین اهداف و برنامه‌ریزی و نظارت عالیه بر تدوین و گردآوری روشها، دستورالعملها و راهکارهای فنی و اجرائی برای فعالیتهای گازرسانی اشاره کرد.

1. مشارکت در تعیین سیاستها وخط‌مشی‌ها در سازمان مدیریت هماهنگی امور گازرسانی به منظور تعیین اهداف و برنامه‌ریزی در امورمهندسی و بهره‌وری

2. نظارت عالیه بر تدوین و گردآوری روشها، دستورالعملها و راهکارهای فنی و اجرائی برای فعالیتهای گازرسانی.

3. نظارت عالیه بر اجرای تحقق استراتژی و سیاستهای بهینه سازی مصرف سوخت از دیدگاههای داخلی و بین‌المللی در شرکتهای گاز استانی.

4. نظارت عالیه بر ایجاد ارتباطات فنی با سازمانهای ذیربط در داخل و خارج از کشور به منظور تبادل اطلاعات و بهینه نمودن روشهای اجرایی و دسترسی به استانداردهای روز.

5. سیاستگذاری، برنامه ریزی، سرپرستی، راهبری، تقسیم کار و نظارت عالیه براجرای فعالیتهای واحدهای زیرمجموعه.

6. نظارت عالیه بر برآورد بودجه های سرمایه ای و جاری مرتبط با فعالیتهای زیر مجموعه و دفاع از آن در جلسات کمیسیونهای ذیربط.

7. نظارت عالیه بر اجرای برنامه های مدون و مصوب دارای شاخصهای بهره وری ، روشها و اصول ارتقاء بهره‌‌وری و نیز نظارت عالیه بر طراحی سیستم‌های مناسب ارزیابی عملکرد شرکتهای گاز استانی و همچنین برنامه های ارتقاء کیفیت شرکتهای گاز استانی تحت برنامه های ISO و بکارگیری نظام مشارکت .

8. نظارت عالیه بر خروجی سامانه های اندازه گیری بهره وری و ارزیابی عملکرد شرکتهای گاز استانی.

9. نظارت عالیه بر ایجاد سیستم های مناسب و کارا با هدف امکان دسترسی سریع به وصول اطلاعات کافی از مجاری صحیح بمنظور اطلاع بموقع از مشکلات و مسائل شرکتهای گاز استانی و نظارت بر تهیه و تدوین پیشنهادات اصلاحی و ارائه به مدیریت جهت طرح در هیئت مدیره و اتخاذ تصمیمات مقتضی .

10. نظارت عالیه بر ارزیابی مستمر عملکرد شرکتهای گاز استانی باتوجه به اطلاعات واصله از جانب شرکتهای گاز استانی و گزارشهای تحلیلی بعمل آمده از سوی کارشناسان تحت سرپرستی و ارائه خط مشی ها ، مقررات ، رویه ها و دستورالعمل ها و استانداردهای موجود.

11. فراهم نمودن بسترهای لازم جهت پژوهش و تحقیقات توسط کارکنان تحت سرپرستی .

12. نظارت عالیه بر خروجی سیستمهای یکنواخت که با استفاده از روشهای نوین برای بازرسی فنی از تأسیسات و تجهیزات درحال بهره برداری استفاده می گردد.

13. نظارت عالیه بر خروجی سامانه جدید کنترل نشت شبکه و تأسیسات .    

14. نظارت عالیه بر سیستم های اطلاعات مدیریت که متناسب با نیازها و ساختار سازمانی مدیریت هماهنگی امور گازرسانی و شرکتهای گاز استانی ایجاد گردیده و نظارت عالیه بر خروجی بانکهای اطلاعاتی حاوی ثبت فعالیتهای  شرکتهای گاز استانی.

15. بررسی پیشنهادات مربوط به بازنگری و تقویت زیرساختهای شبکه مخابراتی ، با تأکید بر انتقال داده ها به منظور فراهم سازی بستر لازم برای ایجاد و گسترش شبکه فناوری اطلاعات در مدیریت گازرسانی.

16. نظارت عالیه بر خروجی جلسات کمیسیونها و کمیته های مختلف که متشکل از مدیران، مسئولان و نمایندگان مطلع و ذیربط در شرکتهای گاز استانی که بمنظور بحث و تبادل نظر در مورد نیازها، نواقص و مشکلات احتمالی ناشی از اجرای مقررات و آئین نامه ها و دستورالعملهای موجود و  بروز رسانی روشها و ساز و کارها باتوجه به نوآوریها و روشهای نوین تشکیل می‌شود.

17. سیاستگذاری، برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت عالیه بر طرحهای مهندسی و اندازه گیری و مقاوم سازی در شبکه های گازرسانی و تأسیسات مربوطه بر اساس روشهای علمی و فنی بر اساس استانداردهای مربوطه .

18. نظارت عالیه بر تحقیق در امر روزآمد نمودن صنعت توزیع گاز ، بهینه‌سازی مصرف گاز، ارائه طرحهای بهینه در سیستمهای گازرسانی شامل شبکه های توزیع و تغذیه و تأسیسات مربوطه.

19. برنامه‌ریزی و نظارت در ایجاد بستر مناسب در تأمین فن آوری هایی که شرایط ایمن را در سطح فعالیتهای مرتبط با مدیریت هماهنگی امور گازرسانی فراهم می نماید.

20. نظارت عالیه بر تهیه دستورالعمل های مهندسی با در نظر گرفتن خطرات بالقوه و آسیب پذیری شبکه ها در مقابل حوادث غیرقابل پیش بینی از جمله زلزله

21. نظارت عالیه بر بررسی و مطالعات مهندسی و تکنیکی بمنظور شناخت دقیق فرصتها و محدودیتهای صنعت توزیع گاز و تهیه گزارشات مربوطه.

22. نظارت عالیه بر چگونگی بهینه سازی و بهسازی ایستگاههای تقلیل فشار شهری و نیروگاهها ، صنایع بزرگ وCNG و ابلاغ نتایج حاصله به شرکتهای گاز استانی جهت اجراء.

23. ایجاد وحدت رویه بین شرکتهای گاز استانی در ارتباط با موضوعات مهندسی و خدمات فنی و روند بهینه انجام طراحی مهندسی شبکه های تغذیه و توزیع در مراکز استانها.

24. تعامل و همکاری با سایر واحدهای مدیریت هماهنگی امور  گازرسانی درخصوص برگزاری همایشهای دوره ای و آموزشی در جهت حل مسائل و مشکلات کلی شرکتهای گاز استانی.

25. نظارت، مشاوره و همکاری با سایر امور و مدیریتهای شرکت ملی گاز در راستای تهیه استانداردها و ضوابط مورد نیاز ابلاغ به شرکتهای گاز استانی جهت بهره برداری.

26. ارتباط مستمر با شرکتهای داخلی و خارجی در جهت بهینه سازی سیستمهای گازرسانی و ارائه روشها و فناوریهای جدید در این خصوص به مدیریت کلان شرکت ملی گازایران.

27. هماهنگی با شرکتهای گاز استانی در انجام پروژه های عمرانی و سرمایه ای مطابق با اهداف شرکت ملی گاز.

28. نظارت عالیه بر پروژه های سیستمها و فن آوری اطلاعات با هدف افزایش بازدهی کار در گروهها و کمیته های مختلف و بصورت تخصصی با شرکت کارشناسان تحت نظر و در صورت لزوم کارشناسان شرکتهای گاز استانی .

29. نظارت عالیه بر همکاریی با شرکتها ، سازمانهای تابعه صنعت نفت و موسسات خارج از صنعت نفت بمنظور تبادل اطلاعات و استفاده از منابع کارشناسی در بررسی طرحهای مختلف

30. شرکت در سمینارها و کنفرانسهای بین المللی و داخلی در ارتباط با پیشرفت فن آوری اطلاعات ، سیستمهای مکانیزه نگهداری و تعمیرات و نظامهای مدیریتی و انتقال یافته ها و آموزش لازم به کارشناسان زیرمجموعه در تخصصهای مربوطه .

31. تائید و موافقت با ترفیع ، ارزیابی عملکرد سالانه (شایستگی ) و دیگر مسائل مربوطه درخصوص کارکنان تحت سرپرستی.

 


خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما