1396/4/20 سه‌شنبه
اهم وظایف امور هماهنگی و پشتیبانی

از مهمترین فعالیتهای این امور برنامه ریزی ، سرپرستی ، هدایت ، رهبری و نظارت بر کلیه فعالیتهای مسئولین وکارشناسان ارشد زیر مجموعه در زمینه های مختلف حقوقی و پیمانی ، مالی ، اداری و آموزش و کالا و حصول اطمینان از حسن اجرای کلیه مقررات ، ضوابط و دستورالعملها ، آئین نامه ها و مصوبات شرکت ملی گاز و مدیریت گازرسانی در انجام فعالیتهای مربوطه می باشد.

1. برنامه ریزی ، سرپرستی ، هدایت ، رهبری و نظارت بر کلیه فعالیتهای مسئولین وکارشناسان ارشد زیر مجموعه در زمینه های مختلف حقوقی و پیمانی ، مالی ، اداری و آموزش و کالا و حصول اطمینان از حسن اجرای کلیه مقررات ، ضوابط و دستورالعملها ، آئین نامه ها و مصوبات شرکت ملی گاز و مدیریت گازرسانی در انجام فعالیتهای مربوطه.

2. نظارت بر اعلام نظر کارشناسی در مواردی که شرکتهای گاز استانی درخواست صدور مصوبه هیئت مدیره و یا مجوز از مدیریت هماهنگی امور گازرسانی را می نمایند و یا نظارت بر نظرات و ارائه راه کارهای کارشناسی قبل از ابلاغ به استانها.

3. ارائه راهکارها و طرحهای قابل اجراء و مشاورتهای تخصصی به معاون امور برنامه ریزی و کارشناسی در جهت اتخاذ تصمیمات مقتضی در امور کارهای محول شده.

4. ارائه برنامه های تفصیلی و برنامه ریزی در راستای منویات و سیاستها و اهداف کلی مدیریت گازرسانی و شرکت ملی گاز ایران در زمینه های مرتبط .

5. نظارت بر ارائه گزارشات لازم بصورت موردی بر حسب نیاز و گزارشات مستمر دوره ای به معاونت امور برنامه ریزی و پشتیبانی.

6. نظارت و کنترل در حوزه شرکتهای گاز استانی و ایجاد ارتباط تخصصی و اطلاعاتی با سایر سازمانهای صنعت نفت و گاز و سازمانهای مرتبط کشوری در ارتباط با شرکتهای گاز استانی.

7. نظارت بر تهیه دانش کاری در زمینه های مختلف حقوقی و پیمانی ، اداری و آموزش، مالی و کالا و ابلاغ آن به شرکتهای گاز استانی بمنظور استفاده از آنها در اجرای فعالیتهای مربوطه بعنوان مرجع علمی.

8. نظارت بر تهیه و تنظیم نیازهای آموزشی در زمینه های مختلف کارشناسی زیر مجموعه و همچنین در جهت ارتقاء سطح دانش کاری کارکنان شرکتهای گاز استانی در زمینه های مربوطه شامل ، آموزش در زمینه های حقوقی و پیمانی ، اداری و آموزش ، مالی و کالا.

9. نظارت بر جمع آوری ، تامین و تدوین مطالب علمی ، تحقیقی بعنوان مبنا و مرجع قابل دسترسی کارشناسان ذیربط در مدیریت گازرسانی و شرکتهای گاز استانی.

10. نظارت بر تهیه و تدوین دستورالعملها و روشهای اجرائی کار ، بعنوان مبانی استاندارد اجرائی.

 11. نظارت بر گردآوری بخشنامه ها و ضوابط منتشره صنعت نفت و گاز و سایر سازمانهای مرتبط و حصول و کسب اطمینان از قابل اجراء بودن آنها در شرکت ملی گاز ایران و ابلاغ به شرکتهای گاز استانی.

15. نظارت عالیه بر اقدامات کارشناسی مرتبط با حل اختلاف پیمانی و حقوقی بین کارفرما ، پیمانکاران و مشاوران و هدایت امر در جهت رسیدن به راه حل مناسب که به همراه توجیه کارشناسی ، صرفه و صلاح شرکت را نیز ملحوظ نماید .

16. شرکت در جلسات کارشناسی و راهبردی در امور مرتبط با کالا ، پیمانی ، حقوقی ، مالی و اداری بعنوان نماینده معاون امور برنامه ریزی و کارشناسی که در سطح شرکت ملی گاز و یا حوزه وزارت نفت تشکیل میگردد و تبادل نظر و اتخاذ تصمیمات مقتضی و اعلام نتیجه به مدیریت و یا ابلاغ دستاوردهای آن به شرکتهای گاز استانی.

17. انجام بازدیدهای دوره ای به همراه کارشناسان ذیربط از واحدهای تخصصی مرتبط شرکتهای گاز استانی بمنظور میسر شدن نظارتهای عالیه بر عملکرد آنان و تبادل نظر با مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکتها در تبیین مشکلات و ارائه راهکارهای علمی و عملی برای حل و فصل آنان .

18. نظارت بر ایجاد سیستمی که بصورت مستمر ، مسائل و مشکلات اجرائی شرکتها را جمع آوری و دسته بندی نموده و با برنامه ریزی و تدارک کار گروهی تخصصی در حل و فصل علمی آنها تلاش و پیگیری نماید .


خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما