1396/4/21 چهارشنبه
کمیته های فعال در امور هماهنگی و پشتیبانی

در حال حاضر کمیته های برآوردی, مشاوره, پیمانی, کالا و برونسپاری در حوزه امور هماهنگی و پشتیبانی فعالیت می نمایند.

 

نام اعضای کارگروه

نام کارگروه

آقایان :مقدم ( تهران)پورفرج( فارس) فرخی (گیلان) مهرجو(تهران)  عربی (یزد) زهرائی (قزوین)

کارگروه برآوردی

آقایان :ثامنی(ستاد) علیزاده (خراسان رضوی) مهدوی(فارس) گرشاسبی (کردستان) سعیدی(البرز) نورمحمدی (گیلان) مقدم (تهران) قدیرزاده (یزد)

کارگروه مشاوره

آقایان : سمیعی (مرکزی)قدیرزاده (یزد)احمدی (ستاد) سعیدی(البرز)ثامنی(ستاد) شکاری (کرمان)

کارگروه پیمانی

آقایان : ثامنی (ستاد) اکبرزاده (آذربایجان غربی )صدری(اصفهان) اسدی (چهارمحال بختیاری) عارف (فارس) جدیدزاده (تهران)

کارگروه کالا

آقایان :ثامنی (ستاد) شریفیان (تهران) سمیعی (مرکزی)اختر (چهارمحال بختیاری) علیزاده (خراسان رضوی) ا حمدی (ستاد)

 

کارگروه برونسپاری

 


خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما