اهم وظایف امور بهره برداری از مهمترین وظایف این امور می توان به ایجاد روشهای یکنواخت با بستر یکسان با استفاده از تکنولوژیهای نو در ایجاد و معرفی سیستم های نگهداری و تعمیرات شبکه و تأسیسات و تجهیزات درحال بهره برداری , ایجاد سامانه های اندازه گیری بهره وری و ارزیابی عملکرد برای ارزیابی عملکرد و اندازه گیری بهره وری واحدهای بهره برداری در استفاده بهینه از شبکه و تأسیسات و تجهیزات درحال بهره برداری اشاره نمود.

1. ایجاد روشهای یکنواخت با بستر یکسان با استفاده از تکنولوژیهای نو در ایجاد و معرفی سیستم های نگهداری و تعمیرات شبکه و تأسیسات و تجهیزات درحال بهره برداری .  

2. ایجاد سامانه های اندازه گیری بهره وری و ارزیابی عملکرد برای ارزیابی عملکرد و اندازه گیری بهره وری  واحدهای بهره برداری در استفاده بهینه از شبکه و تأسیسات و تجهیزات درحال بهره برداری .   

3. ایجاد سیستمهای یکنواخت و با استفاده از روشهای علمی و نوین بازرسی فنی از شبکه و تأسیسات و تجهیزات درحال بهره برداری .

4. ایجاد سامانه جدید کنترل نشت شبکه و تأسیسات و تجهیزات با استفاده از روشهای نو و ابزار نشت یابی جدید .    

5. برنامه ریزی ، سرپرستی ، راهبری و تقسیم کار و نظارت بر اجرای فعالیتهای واحدهای زیرمجموعه شامل هماهنگی و بهره برداری و ارزیابی شرکتها و نظامهای مدیریتی ، سیستمهای مکانیزه ، آمار و اطلاعات ، و حصول اطمینان از حسن اجرای کلیه ضوابط ، مقررات و روشهای مصوب در اجرای فعالیتهای مربوطه .

6. نظارت بر تهیه و تدوین سیستم های اطلاعاتی مدیریت متناسب با نیازها و ساختار سازمانی مدیریت گازرسانی و شرکتهای گاز استانی و همچنین تدوین استراتژیهای لازم جهت به روز نمودن سیستمهای اطلاعات مدیریت موجود.

7. نظارت بر ایجاد بانکهای اطلاعاتی قوی و پویا در تمامی زمینه های فعالیتی گازرسانی و بهره وری با استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای پیشرفته .

8. نظارت بر بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در ایجاد و استفاده از شبکه های اطلاع رسانی بین المللی ، ملی و سازمانی و حصول اطمینان از به روز رسانی نظام یافته و مداوم اطلاعات در مدیریت گازرسانی و شرکتهای گاز استانی .

9. نظارت بر ارائه پیشنهاد بازنگری و تقویت زیرساختهای شبکه مخابراتی با تأکید بر انتقال داده ها به منظور فراهم سازی بستر لازم برای ایجاد و گسترش شبکه فناوری اطلاعات در مدیریت گازرسانی.

10. نظارت بر تهیه و تدوین شاخصهای بهره وری ، روشها و اصول ارتقاء بهره وری ، طراحی سیستم مناسب ارزیابی عملکرد شرکتهای گاز استانی و همچنین برنامه های ارتقاء کیفیت شرکتهای گاز استانی تحت برنامه های ISO و بکارگیری نظام مشارکت .

11. نظارت بر ایجاد سیستم های مناسب و کارا با هدف امکان دسترسی سریع به وصول اطلاعات کافی از مجاری صحیح بمنظور اطلاع بموقع از مشکلات و مسائل شرکتهای گاز استانی و تهیه و تدوین پیشنهادات اصلاحی و ارائه به مدیریت گازرسانی جهت طرح در هیئت مدیره و اتخاذ تصمیمات مقتضی .

12. نظارت بر ارزیابی مستمر عملکرد شرکتهای گاز استانی باتوجه به اطلاعات واصله به طرق مختلف از جانب شرکتهای گاز استانی و گزارشهای تحلیلی بعمل آمده از سوی کارشناسان تحت سرپرستی ، ملحوظ نمودن خط مشی ها ، مقررات ، رویه ها و دستورالعمل ها و استانداردهای موجود و ارائه آن به مدیریت گازرسانی .

13. پیشنهاد و ترتیب تشکیل جلسات ، کمیسیونها و کمیته های مختلف متشکل از مدیران ، مسئولان و نمایندگان مطلع و ذیربط در شرکتهای گاز استانی بمنظور بحث و تبادل نظر در مورد نیازها ، نواقص و مشکلات احتمالی ناشی از اجرای مقررات و آئین نامه ها و دستورالعملهای موجود و بروز رسانی روشها و ساز و کارها باتوجه به نوآوریها و روشهای نوین .

14. نظارت بر مطالعه ، برنامه ریزی ، استنتاج و پیشنهاد پروژه های سیستمها و فن آوری اطلاعات با هدف افزایش بازدهی کار در گروهها و کمیته های مختلف و بصورت تخصصی با شرکت کارشناسان تحت نظر و در صورت لزوم کارشناسان شرکتهای گاز استانی .

15. نظارت بر شناسایی ، بررسی توانمندی و ایجاد ارتباط کارشناسی شرکتها ، سازمانهای تابعه صنعت نفت و موسسات خارج از صنعت نفت بمنظور تبادل اطلاعات و استفاده از منابع کارشناسی در بررسی طرحهای مختلف .

16. شرکت در سمینارها و کنفرانسهای بین المللی و داخلی در ارتباط با پیشرفت فن آوری اطلاعات ، سیستمهای مکانیزه نگهداری و تعمیرات و نظامهای مدیریتی و انتقال یافته ها و آموزش لازم به کارشناسان زیرمجموعه در تخصصهای مربوطه . 

17. سرپرستی و رسیدگی به امور اداری و پرسنلی کارکنان تحت سرپرستی در زمینه های جابجایی ، ترفیع ، ارزیابی شایستگی برنامه های مرخصی و دیگر مسائل رفاهی و اجتماعی آنان .

خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما