کمیته های فعال در امور بهره برداری در حال حاضر کمیته های نت و مدیریت دارایی های فیزیکی, تعالی سازمانی و آمارواطلاعات در حوزه امور بهره برداری در حال فعالیت می باشند.

نام اعضای کارگروه

کمیته های فعال

آقایان : علیرضامعتمدی (مرکزی- دبیر) صادق ترحمی (سمنان) کیکاووس فتحی (کردستان) مهردادنصری(اصفهان) احسان صادقی (خوزستان) محمدرضاباژرنگ (زنجان) زمانیان(ستاد)

کارگروه نت و مدیریت دارایی های فیزیکی

آقایان:ملک نیا(اصفهان) مهرابی(خوزستان) کلبادی نژاد(مازندران) قائم مقامی(مرکزی) خسروانی(تهران) مهدیان(چهارمحال وبختیاری) شعبانی(سمنان)

کمیته تعالی سازمانی

آقایان:مجید مهدیان(چهارمحال وبختیاری) امیدشفیعی (کرمان) نبئی(زنجان) خانم هاقربانی (زنجان) فرموده(تهران)

کمیته آمارواطلاعات

بيشتر
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما