پروژه های انجام شده در ادامه شرح خدمات و همچنین نتایج برخی از مهمترین پروژه های انجام شده در امور بهره برداری قابل مشاهده می باشد.    
فايلها
اجراي وب سايت مديريت گازرساني در سال 83.swf 67.569 KB
استقرار سيستم مديريت کيفيت بر مبناي ISo9001-2000.swf 67.538 KB
بررسي ميزان رضايت شهروندات تهران از شرکت گاز استان تهران-1.swf 3.01 MB
بررسي ميزان رضايت شهروندات تهران از شرکت گاز استان تهران-2.swf 6.98 MB
بررسي ميزان رضايت شهروندات تهران از شرکت گاز استان تهران-3.swf 7.14 MB
بررسي ميزان رضايت شهروندات تهران از شرکت گاز استان تهران-4.swf 6.64 MB
بهره گيري از سيستم اتوماسيون اداري در ستاد.swf 68.59 KB
بهره وري شرکتهاي گاز استانيs.swf 2.82 MB
پايلوت کنترل خطوط انتقال گاز با اطلاعات مکاني.swf 971.728 KB
پشتيباني و اجراي سيستم بهره وري در شرکتهاي گاز استاني.swf 114.961 KB
تبديل گزارشات Main fram به فرمت ويندوزي.swf 74.336 KB
چک ليست ارزيابي شرکتهاي گاز استاني.swf 2.28 MB
ساماندهي و ارتقاي سطح ارزيابي شرکتها.swf 85.58 KB
سيستم قرائت و نظارت بر مصرف مشترکين عمده.pdf 1.15 MB
سيستم ناوبري اتوماتيک.swf 985.031 KB
شرح خدمات پايلوت قرائت از راه دور - شبکه ثابت.pdf 1.65 MB
شرح خدمات پايلوت قرائت از راه دور - شبکه متحرک.pdf 1.37 MB
قرائت از راه دور با شبکه ثابت.pdf 1.71 MB
قرائت از راه دور با شبکه متحرک.pdf 1.4 MB
کنترل پروژه خطوط انتقال با تصاوير GPS.swf 67.028 KB
گردش اطلاعات تحت وب.swf 67.396 KB
نتايج فاز اول پروژه قرائت از راه دور.pdf 5.92 MB
نتايج فاز سوم پروژه قرائت از راه دور.pdf 62.146 KB
بيشتر
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما