اهم وظایف امور مهندسی از مهمترین وظایف این امور می توان به برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت عالیه بر طرحهای مهندسی و اندازه گیری و مقاوم سازی در شبکه های گازرسانی و تأسیسات مربوطه بر اساس روشهای علمی و فنی و تطابق استانداردهای مربوطه اشاره کرد.

1. برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت عالیه بر طرحهای مهندسی و اندازه گیری و مقاوم سازی در شبکه های گازرسانی و تأسیسات مربوطه بر اساس روشهای علمی و فنی و تطابق استانداردهای مربوطه .

2. نظارت بر مطالعه و تحقیق در امر روزآمد نمودن صنعت توزیع گاز ، کاهش هدرروی گاز ، ارائه طرحهای بهینه در سیستمهای گازرسانی شامل شبکه های توزیع و تغذیه و تأسیسات مربوطه .

3. تعامل و همکاری در ایجاد بستر مناسب در تأمین فن آوری هایی که شرایط ایمن را در سطح فعالیتهای مرتبط با مدیریت گازرسانی فراهم می نماید .

4. نظارت عالیه بر تهیه دستورالعمل های مهندسی با در نظر گرفتن خطرات بالقوه و آسیب پذیری شبکه ها در مقابل حوادث غیرقابل پیش بینی از جمله زلزله .

5. نظارت عالیه بر بررسی و مطالعات مهندسی و تکنیکی بمنظور شناخت دقیق فرصتها و محدودیتهای صنعت توزیع گاز و تهیه گزارشات مربوطه.

6. نظارت عالیه بر چگونگی بهینه سازی و بهسازی ایستگاههای تقلیل فشار شهری و نیروگاهها ، صنایع بزرگ و ابلاغ نتایج حاصله به شرکتهای گاز استانی جهت اجراء

7. ایجاد وحدت رویه بین شرکتهای گاز استانی در ارتباط با موضوعات مهندسی و خدمات فنی

8. نظارت عالیه بر روند بهینه انجام طراحی مهندسی شبکه های تغذیه و توزیع در مراکز استانها

9. تعامل و همکاری با سایر واحدهای مدیریت گازرسانی در خصوص برگزاری همایش های دوره ای و آموزشی در جهت حل مسائل و مشکلات کلی شرکتهای گاز استانی.

10. نظارت ، مشاوره و همکاری با سایر امورو مدیریتهای شرکت ملی گاز در راستای تهیه استانداردها و ضوابط موردنیاز و ابلاغ به شرکتهای گاز استانی جهت بهره برداری

11. ارتباط مستمر با شرکتهای سازنده داخلی و خارجی در جهت بهینه سازی سیستمهای گازرسانی و ارائه روشها و فناوریهای جدید در این خصوص به مدیریت کلان شرکت ملی گاز ایران

خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما