خدمات شرکت گاز در ادامه جهت آشنایی متقاضیان و مشترکین گاز طبیعی و همچنین ایجاد وحدت رویه در نحوه عملک شرکتها سند فرآیند پرکاربردترین فرآیندهای مورد درخواست در شرکتها قرار داده شده است

شرکتهای گاز استانی همواره درحال توسعه و نگهداشت شبکه های گازرسانی استان  هستند و در کنار این وظیفه ذاتی نیز دائما در حال ارائه سرویس به متقاضیان استفاده از گاز طبیعی و یا ارائه خدمات پس از فروش به مشترکین گاز طبیعی هستند

در ادامه جهت آشنایی متقاضیان و مشترکین گاز طبیعی و همچنین ایجاد وحدت رویه در نحوه عملک شرکتها سند فرآیند پرکاربردترین فرآیندهای مورد درخواست در شرکتها قرار داده شده است

فايلها
جذب مشترکين عمده.pdf 1.68 MB
سند شناسنامه فرآيند اشتراک پذيري جزء.pdf 236.311 KB
سند فر آيند تغيير ظرفيت.pdf 323.331 KB
سند فرآيند اصلاح آدرس.pdf 204.469 KB
سند فرآيند اعلام رقم کنتور مشترک جزء (نبود خواني).pdf 206.925 KB
سند فرآيند پاسخ استعلام بدهي.pdf 296.135 KB
سند فرآيند تخريب و نوسازي.pdf 300.518 KB
سند فرآيند تست کنتور.pdf 305.113 KB
سند فرآيند تعويض کنتور.pdf 207.897 KB
سند فرآيند تغيير نام مشترک.pdf 208.361 KB
سند فرآيند درخواست رفع اشکال قبض يا اصلاح قبض.pdf 260.979 KB
سند فرآيند درخواست قبض المثني.pdf 203.988 KB
سند فرآيند درخواست قطع جريان گاز.pdf 232.941 KB
سند فرآيند درخواست وصل جريان گاز.pdf 298.291 KB
سند فرآيند محاسبه جزئيات صورت حساب.pdf 187.901 KB
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما