اخبار
1396/9/25 شنبه
برگزاری جلسه شورای راهبردی آموزش شاغلین در شرکت های پیمانکاری در حوزه گازرسانی

در این جلسه که با حضورمدیر محترم گازرسانی ، رئیس آموزش و تجهیز نیروی انسانی ملی گاز، رییس اموربهره برداری ، مدیرعامل گازاستان البرز وهمچنین اعضای شورای راهبری کمیته آموزش شاغلین در شرکت های پیمانکاری برگزارشد برای تحقق اهداف و بمنظورحصول نتایج ازپیش تعیین شده در نقشه راه کمیته مذکور، مصوباتی از جمله تدوین استانداردهای آموزشی شاغلین پیمانکاری، تعیین قطب های آموزشی درشرکت های گازاستانی، شناسایی نیروهای ماه بخش پیمانکاری، ایجاد رویه های نظارتی باهمکاری امور حقوقی و پیمانها و ایجاد مراکز آزمون وتائیدصلاحیت حرفه ای باهمکاری سازمان فنی و حرفه ای استانها مصوب گردید.
بهرام حیدری دبیرکمیته مذکورنیزگفت مطابق صورتجلسه ارسالی کلیه شرکت های گاز استانی موظفند تشکیل کارگروه های اجرایی آموزش شاغلین پیمانکاری استان وهمچنین شناسایی مدرسین شرکتی و شاغل پیمانکاری ، مراکز توانمند آموزشی در سطح شرکت ها را به مدیریت گازرسانی اعلام تا برنامه ریزی های لازم برای پیگیری های بعدی و اجرای دوره ها صورت پذیرد.

خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما