مقررات
1396/4/19 دوشنبه
قوانین موضوعه

در این قسمت می توانید برخی از مقررات مرتبط با شرکت گاز و سازمانهای خدماتی را رویت و دریافت فرمائید.
   

فايل هاي مربوطه :
آيين نامه اجرايي تبصره 14 قانون بودجه سال 1395.pdf548.133 KB
آيين نامه اجرايي تبصره 14 قانون بودجه سال 1396.pdf3.92 MB
آئين نامه اجرايي تبصره 14 قانون بودجه سال 1397.pdf520.053 KB
آئين نامه اجرايي تبصره 20 قانون بودجه سال 1394.pdf63.245 KB
آئين نامه اجرايي قانون هواي پاک.pdf7.34 MB
آيين نامه كانون ملي هماهنگي گردشگري كشور 1383.pdf78.694 KB
آيين نامه مجازات استفاده كنندگان غير مجاز آب،برق،تلفن،فاضلاب و گاز.pdf2.19 MB
الگوي مصارف مذهبي در سالهاي 1392 و 1393.pdf376.426 KB
دستورالعمل معافيت گازبهاي مدارس در سال 1397.pdf1.16 MB
ضوابط مالي جايگاههاي سوخت و نيروگاهها در سال 1397.pdf764.694 KB
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.pdf423.369 KB
قانون استفاده کنندگان غير مجاز آب،برق،تلفن،فاضلاب و گاز.pdf3.83 MB
قانون برنامه اول توسعه.pdf248.505 KB
قانون برنامه پنجم توسعه.pdf2.78 MB
قانون برنامه چهارم توسعه.pdf8.63 MB
قانون برنامه دوم توسعه.pdf462.642 KB
قانون برنامه سوم توسعه.pdf634.777 KB
قانون برنامه ششم توسعه.pdf1.83 MB
قانون بودجه 98.pdf6.24 MB
قانون بودجه سال 1397 کشور.pdf3.55 MB
قانون بودجه سال 95.pdf367.383 KB
قانون بودجه سال96.pdf936.927 KB
قانون تملك آپارتمانها و مالك و مستاجر.pdf83.474 KB
قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي.pdf57.383 KB
قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران.pdf256.878 KB
قانون ديوان عدالت اداري.pdf74.13 KB
قانون عوارض بر مصرف گاز.pdf56.665 KB
قانون مجازات اسلامي.pdf57.536 KB
قانون مدني.pdf67.883 KB
قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد کاربري مسکوني.pdf57.665 KB
قانون نظام صنفي.pdf54.364 KB
قرارداد بيمه مشتركين سال 97.pdf1.23 MB
متن کامل قانون هدفمند کردن يارانه.pdf85.826 KB
مصوبه تغيير تعرفه فولاد از ابتداي مهر ماه 1397.pdf460.423 KB
مصوبه هيئت محترم وزيران براي افزايش 15درصدي گازبها از 29خرداد 1397.pdf5.43 MB
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما