مقررات
1396/4/19 دوشنبه
قوانین موضوعه

در این قسمت می توانید برخی از مقررات مرتبط با شرکت گاز و سازمانهای خدماتی را رویت و دریافت فرمائید.
   

فايل هاي مربوطه :
آيين نامه كانون ملي هماهنگي گردشگري كشور 1383.pdf78.694 KB
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.pdf423.369 KB
قانون برنامه اول توسعه.pdf248.505 KB
قانون برنامه پنجم توسعه.pdf2.78 MB
قانون برنامه چهارم توسعه.pdf8.63 MB
قانون برنامه دوم توسعه.pdf462.642 KB
قانون برنامه سوم توسعه.pdf634.777 KB
قانون برنامه ششم توسعه.pdf1.83 MB
قانون بودجه سال 1397 کشور.pdf3.55 MB
قانون بودجه سال 95.pdf367.383 KB
قانون بودجه سال96.pdf936.927 KB
قانون تملك آپارتمانها و مالك و مستاجر.pdf83.474 KB
قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي.pdf57.383 KB
قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران.pdf256.878 KB
قانون ديوان عدالت اداري.pdf74.13 KB
قانون عوارض بر مصرف گاز.pdf56.665 KB
قانون مجازات اسلامي.pdf57.536 KB
قانون مدني.pdf67.883 KB
قانون منع فروش و واگذاري اراضي فاقد کاربري مسکوني.pdf57.665 KB
قانون نظام صنفي.pdf54.364 KB
متن کامل قانون هدفمند کردن يارانه.pdf85.826 KB
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما