گزارشات مدیریتی در این قسمت برخی گزارشاتی که مدیر, معاونین و روسای مجموعه مدیریت گازرسانی در جلسات خود ارائه می نمایند قابل دسترس خواهد بود.

   

فايلها
1.همايش مديران عامل در سال 1395.pdf 3.08 MB
2.اقدامات انجام مجموعه مديريت گازرساني در سال 1395.pdf 4.68 MB
3.همايش مديران عامل در سال 1396.pdf 5.76 MB
4.اولويتهاي اجرايي امورهاي شش گانه مديريت گازرساني براي سال 1396.pdf 2.16 MB
اردبيل- 10 ارديبهشت ماه 97.pdf 1.83 MB
استراتژي مديريت گازرساني- ارديبهشت ماه 97.pptx 1.59 MB
تدوين سند جامع امداد- ارديبهشت ماه 97.pdf 1.72 MB
تهران- ارديبهشت ماه 97.pdf 15.92 MB
جي آي اس-مهندسي ستاد- ارديبهشت ماه 97.ppt 3.75 MB
دستاوردهاي مانيتورينگ-بهره برداري ستاد- ارديبهشت ماه 97.pptx 21.29 MB
سامانه مديريت نت-اصفهان- ارديبهشت ماه 97.pptx 7.71 MB
ستاد - برنامه ريزي- ارديبهشت ماه 97.pptx 272.539 KB
ستاد- اندازه گيري- ارديبهشت ماه 97.pptx 1.15 MB
شرکت گاز استان يزد- ارديبهشت ماه 97.pptx 18.12 MB
کاربرد مانيتورينگ در بهره برداري-بهره برداري ستاد- ارديبهشت ماه 97.pptx 5.84 MB
گازرساني به صنايع-ستاد- ارديبهشت ماه 97.pdf 1.4 MB
گزارش عملکرد شرکت گاز استان آذربايجان شرقي.pptx 1.26 MB
مديران عامل ارديبهشت 97-مديرگازرساني.pptx 11.82 MB
مرکزي- ارديبهشت ماه 97.pptx 10.52 MB
مشاور فناوري مديريت گازرساني- ارديبهشت ماه 97.ppt 448.512 KB
مقاوم سازي- مهندسي ستاد.pptx 1.44 MB
نكات كليدي ارديبهشت 97-مديرگازرساني.pptx 4.15 MB
همايش مديران عامل در مهر سال 1396-ارزيابي سند استراتژيک.pdf 1.08 MB
همايش مديران عامل در مهر سال 1396-امور گازرساني به صنايع.pdf 1.8 MB
همايش مديران عامل در مهر سال 1396-امور هماهنگي و پشتيباني.pdf 1.28 MB
همايش مديران عامل در مهر سال 1396-برنامه ريزي.pdf 1.89 MB
همايش مديران عامل در مهر سال 1396-تعرفه ها و قراردادها.pdf 1.89 MB
همايش مديران عامل در مهر سال 1396-سامانه مانيتورينگ.pdf 1.03 MB
همايش مديران عامل در مهر سال 1396-مدير گازرساني.pdf 8.38 MB
همايش مديران عامل در مهر سال 1396-مميزي واحد ايمني.pdf 12.68 MB
همايش مديران عامل دي ماه 1396-البرز.pptx 9.51 MB
همايش مديران عامل دي ماه 1396-امور بهره برداري.pptx 1.06 MB
همايش مديران عامل دي ماه 1396-امور گازرساني به صنايع.pdf 4.13 MB
همايش مديران عامل دي ماه 1396-تهران.pdf 7.78 MB
همايش مديران عامل دي ماه 1396-جدول معين استان هاي كشور.docx 14.881 KB
همايش مديران عامل دي ماه 1396-کرمان.pdf 7.72 MB
همايش مديران عامل دي ماه 1396-گزارش زلزله کرمانشاه 96.10.3 .pdf 6.75 MB
همايش مديران عامل دي ماه 1396-مدير گازرساني.pdf 6.01 MB
همايش مديران عامل دي ماه 1396-همدان.zip 11.04 MB
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما