گزارشات مدیریتی در این قسمت برخی گزارشاتی که مدیر, معاونین و روسای مجموعه مدیریت گازرسانی در جلسات خود ارائه می نمایند قابل دسترس خواهد بود.

   

فايلها
1.همايش مديران عامل در سال 1395.pdf 3.08 MB
2.اقدامات انجام مجموعه مديريت گازرساني در سال 1395.pdf 4.68 MB
3.همايش مديران عامل در سال 1396.pdf 5.76 MB
4.اولويتهاي اجرايي امورهاي شش گانه مديريت گازرساني براي سال 1396.pdf 2.16 MB
همايش مديران عامل در مهر سال 1396-ارزيابي سند استراتژيک.pdf 1.08 MB
همايش مديران عامل در مهر سال 1396-امور گازرساني به صنايع.pdf 1.8 MB
همايش مديران عامل در مهر سال 1396-امور هماهنگي و پشتيباني.pdf 1.28 MB
همايش مديران عامل در مهر سال 1396-برنامه ريزي.pdf 1.89 MB
همايش مديران عامل در مهر سال 1396-تعرفه ها و قراردادها.pdf 1.89 MB
همايش مديران عامل در مهر سال 1396-سامانه مانيتورينگ.pdf 1.03 MB
همايش مديران عامل در مهر سال 1396-مدير گازرساني.pdf 8.38 MB
همايش مديران عامل در مهر سال 1396-مميزي واحد ايمني.pdf 12.68 MB
همايش مديران عامل دي ماه 1396-البرز.pptx 9.51 MB
همايش مديران عامل دي ماه 1396-امور بهره برداري.pptx 1.06 MB
همايش مديران عامل دي ماه 1396-امور گازرساني به صنايع.pdf 4.13 MB
همايش مديران عامل دي ماه 1396-تهران.pdf 7.78 MB
همايش مديران عامل دي ماه 1396-جدول معين استان هاي كشور.docx 14.881 KB
همايش مديران عامل دي ماه 1396-کرمان.pdf 7.72 MB
همايش مديران عامل دي ماه 1396-گزارش زلزله کرمانشاه 96.10.3 .pdf 6.75 MB
همايش مديران عامل دي ماه 1396-مدير گازرساني.pdf 6.01 MB
همايش مديران عامل دي ماه 1396-همدان.zip 11.04 MB
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما