اهم وظایف امور گازرسانی به نیروگاهها, صنایع عمده
 • 1396/4/20 سه‌شنبه اهم وظایف امور گازرسانی به نیروگاهها, صنایع عمده
  از مهمترین وظایف این امور می توان به نظارت عالیه بر تهیه برنامه های زمانبندی شده گازرسانی به صنایع عمده، نیروگاهها و CNG در شرکتهای گاز استانی و ستاد ، پیگیری مراحل تصویب خواهی برنامه های مصوب شرکتهای گاز استانی و نظارت مستمر برانجام کلیه عملیاتهای مرتبط با گازدار شدن صنایع عمده، نیروگاههاو CNG اشاره کرد.

  1. نظارت عالیه بر تهیه برنامه های زمانبندی شده گازرسانی به صنایع عمده، نیروگاهها و CNG در شرکتهای گاز استانی و ستاد ، پیگیری مراحل تصویب خواهی برنامه های مصوب شرکتهای گاز استانی و نظارت مستمر برانجام کلیه عملیاتهای مرتبط با گازدار شدن صنایع عمده، نیروگاههاو CNG در ستاد و شرکتهای گاز استانی .

  2. هماهنگی با شرکتهای گاز استانی در انجام پروژه های عمرانی و سرمایه گذاریهای مربوط به گازرسانی به نیروگاهها، صنایع عمده و CNG مطابق با اهداف شرکت ملی گاز.

  3. مسئولیت تدوین و گردآوری روشها ، دستورالعملها و راهکارهای فنی و اجرائی برای فعالیتهای گازرسانی به نیروگاهها، صنایع عمده و CNG, مجتمعهای تجاری و مسکونی و ارائه به شرکتهای گاز استانی.

  4. همکاری و همفکری با بخشهای مختلف در مدیریت امور مالی ، برنامه ریزی تلفیقی و سایر سازمانهای ذیربط در زمینه برآورد هزینه های ایستگاه سازی ، خطوط انتقال و تغذیه و سایر مطالعات زیربنایی و حسابداری صنعتی.

  5. مسئولیت کلی در زمینه ایجاد ارتباطات فنی با سازمانهای ذیربط در داخل و خارج از کشور به منظور تبادل اطلاعات و بهینه نمودن روشهای اجرایی و دسترسی به استانداردهای مورد نیاز.

  6. مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای تحقق استراتژی و سیاستهای بهینه سازی مصرف سوخت از دیدگاههای داخلی و بین المللی در شرکتهای گاز استانی.

  7. شرکت در جلسات کمیته های استاندارد به منظور تدوین آئین نامه های فنی مرتبط با استانداردهای لوله کشی داخلی محوطه های صنعتی ، سیستمهای تبدیل سوخت و نحوه بهینه سازی مصرف با همکاری کارشناسان امور پژوهش و استانداردهای صنعتی در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت  واعلام به شرکتهای گاز استانی جهت بهره برداری و نظارت عالیه بر اجرای صحیح آن وارائه گزارشات لازم.

  8. بررسی ، تجزیه و تحلیل تصمیمات ارسالی درخصوص بهینه سازی مصرف سوخت به شرکتهای گاز استانی وبازخورد آن به سایر شرکتها جهت جلوگیری از اقدامات جزیره ای و اهمیت ویژه به شاخص بهینه سازی مصرف انرژی در ارزیابی عملکرد شرکتهای گاز استانی.

   

اهم وظایف مدیریت گازرسانی
 • 1396/4/20 سه‌شنبه اهم وظایف مدیریت گازرسانی
  از مهمترین وظایف مدیر گازرسانی می توان به مواردی همچون برنامه ریزی، هدایت، سرپرستی و نظارت بر کلیه فعالیتهای معاونت‌های امور مهندسی و بهره‌برداری و امور برنامه‌ریزی و پشتیبانی و . . . اشاره نمود

  1. برنامه ریزی، هدایت، سرپرستی و نظارت بر کلیه فعالیتهای معاونت‌های امور مهندسی و بهره‌برداری و امور برنامه‌ریزی و پشتیبانی.

  2. سیاستگذاری، برنامه ریزی، سرپرستی، راهبری، تقسیم کار و نظارت عالیه  بر اجرای فعالیتهای واحدهای زیرمجموعه.

  3. هدایت معاونین و روسای واحدهای زیر مجموعه و نظارت عالیه بر کلیه فعالیتها برای انجام مطالعات، بررسیها و تحقیقات و ... به منظور تهیه و تنظیم و تدوین طرحها، مقررات ، رویه ها و دستورالعملهای مرتبط با شرکتهای گاز استانی و پیگیری جهت تصویب آن در مجمع عمومی شرکتهای گاز استانی.

  4. برنامه ریزی ، سرپرستی ، هدایت و نظارت عالیه بر کلیه فعالیتهای معاونین و مسئولین
   زیر مجموعه در زمینه های مختلف  تعرفه ها و قراردادها ، مالی و اداری و پیمانها وکالا وبرنامه ریزی وکنترل و حصول اطمینان از حسن اجرای کلیه مقررات ، ضوابط و دستورالعملها ، آئین نامه ها و مصوبات مجمع عمومی در انجام فعالیتهای مربوطه.

  5. ارائه برنامه های تفصیلی و راهکارهای اجرایی جهت پیشبرد اهداف ارائه شده توسط مدیریت عالی شرکت ملی گاز ایران .

  6. نظارت بر تهیه و تدوین دستورالعملها و روشهای اجرائی کار ، و استاندارد نمودن آنها.

  7. انجام بازدیدهای دوره ای به همراه مسئولین و کارشناسان ذیربط از واحدهای تخصصی مرتبط شرکتهای گاز استانی و تبادل نظر با مدیران عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکتها در تبیین مشکلات و ارائه راهکارهای علمی و عملی برای حل و فصل آنان .

  8.  تعیین سیاستها وخط‌مشی‌ها در سازمان مدیریت هماهنگی امور گازرسانی  به منظور تعیین اهداف و برنامه‌ریزی امور معاونت‌های زیرمجموعه.

  9. نظارت عالیه بر تدوین و گردآوری روشها، دستورالعملها و راهکارهای فنی و اجرائی برای فعالیتهای گازرسانی.

  10. نظارت عالیه بر اجرای تحقق استراتژی و سیاستهای بهینه سازی مصرف سوخت از دیدگاههای داخلی و بین‌المللی در شرکتهای گاز استانی.

  11. نظارت عالیه بر ایجاد ارتباطات فنی با سازمانهای ذیربط در داخل و خارج از کشور به منظور تبادل اطلاعات و بهینه نمودن روشهای اجرایی و دسترسی به استانداردهای روز.

  12. نظارت عالیه  بر ایجاد سیستم های مناسب و کارا با هدف امکان دسترسی سریع به وصول اطلاعات کافی از مجاری صحیح بمنظور اطلاع بموقع از مشکلات و مسائل شرکتهای گاز استانی و نظارت بر تهیه و تدوین پیشنهادات اصلاحی و رفع موانع ایجاد شده.

  13. فراهم نمودن بسترهای لازم جهت پژوهش و تحقیقات توسط اعضاء تحت سرپرستی.

  14. نظارت عالیه بر خروجی  جلسات کمیسیونها و کمیته های مختلف که متشکل از مدیران، مسئولان و نمایندگان مطلع و ذیربط در شرکتهای گاز استانی که بمنظور بحث و تبادل نظر در مورد نیازها، نواقص و مشکلات احتمالی ناشی از اجرای مقررات و آئین نامه ها و دستورالعملهای موجود و  بروز رسانی روشها و ساز و کارها باتوجه به نوآوریها و روشهای نوین تشکیل می‌شود.

  15. سیاستگذاری، برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت عالیه بر طرحهای مهندسی و اندازه گیری و مقاوم سازی در شبکه های گازرسانی و تأسیسات مربوطه بر اساس روشهای علمی و فنی بر اساس استانداردهای مربوطه .

  16. نظارت عالیه بر همکاری  با شرکتها ، سازمانهای تابعه صنعت نفت و موسسات خارج از صنعت نفت بمنظور تبادل اطلاعات و استفاده از منابع کارشناسی در بررسی طرحهای مختلف

  17. توسعه منطقی گازرسانی بصورت عدالت محور مطابق با برنامه های مصوب مجمع عمومی شرکتهای گاز استانی.

  18. اصلاح الگوی مصرف انرژی و کاهش هدرروی گازطبیعی در بخش توزیع.

  19.نظارت کلی بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و مصوب های مجمع عمومی شرکتهای گاز استانی

  20. نظارت عالیه در امر اجرای هدفمندی یارانه گاز و سیاستگذاری در این خصوص با تشکیل کمیته های تخصصی .

  21. برنامه ریزی جهت واگذاری شرکتهای گاز استانی به بخش خصوصی براساس اصل 44 و تشکیل کمیته های تخصصی اصل 44

  22. نظارت عالیه و برنامه ریزی در امر گازرسانی به روستاها و تشکیل کمیته های تخصصی گازرسانی به روستاها.

  23. نظارت عالیه بر اجرای  برنامه های مدون و مصوب  دارای شاخصهای بهره وری ، روشها و اصول ارتقاء بهره‌‌وری و نیز نظارت عالیه بر طراحی سیستم‌های مناسب ارزیابی عملکرد شرکتهای گاز استانی و همچنین برنامه های ارتقاء کیفیت شرکتهای گاز استانی تحت برنامه های ISO و بکارگیری نظام مشارکت .

  24. نظارت عالیه بر پروژه های سیستمها و فن آوری اطلاعات با هدف افزایش بازدهی کار در گروهها و کمیته های مختلف و بصورت تخصصی با شرکت کارشناسان تحت نظر و در صورت لزوم کارشناسان شرکتهای گاز استانی .

  25. نظارت عالیه بر ارزیابی مستمر عملکرد شرکتهای گاز استانی باتوجه به اطلاعات واصله از جانب شرکتهای گاز استانی و گزارشهای تحلیلی بعمل آمده از سوی کارشناسان تحت سرپرستی و ارائه خط مشی ها ، مقررات ، رویه ها و دستورالعمل ها و استانداردهای موجود.

   

چارت امور گازرسانی به نیروگاهها
1
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما