اهم وظایف امور گازرسانی به نیروگاهها, صنایع عمده از مهمترین وظایف این امور می توان به نظارت عالیه بر تهیه برنامه های زمانبندی شده گازرسانی به صنایع عمده، نیروگاهها و CNG در شرکتهای گاز استانی و ستاد ، پیگیری مراحل تصویب خواهی برنامه های مصوب شرکتهای گاز استانی و نظارت مستمر برانجام کلیه عملیاتهای مرتبط با گازدار شدن صنایع عمده، نیروگاههاو CNG اشاره کرد.

1. نظارت عالیه بر تهیه برنامه های زمانبندی شده گازرسانی به صنایع عمده، نیروگاهها و CNG در شرکتهای گاز استانی و ستاد ، پیگیری مراحل تصویب خواهی برنامه های مصوب شرکتهای گاز استانی و نظارت مستمر برانجام کلیه عملیاتهای مرتبط با گازدار شدن صنایع عمده، نیروگاههاو CNG در ستاد و شرکتهای گاز استانی .

2. هماهنگی با شرکتهای گاز استانی در انجام پروژه های عمرانی و سرمایه گذاریهای مربوط به گازرسانی به نیروگاهها، صنایع عمده و CNG مطابق با اهداف شرکت ملی گاز.

3. مسئولیت تدوین و گردآوری روشها ، دستورالعملها و راهکارهای فنی و اجرائی برای فعالیتهای گازرسانی به نیروگاهها، صنایع عمده و CNG, مجتمعهای تجاری و مسکونی و ارائه به شرکتهای گاز استانی.

4. همکاری و همفکری با بخشهای مختلف در مدیریت امور مالی ، برنامه ریزی تلفیقی و سایر سازمانهای ذیربط در زمینه برآورد هزینه های ایستگاه سازی ، خطوط انتقال و تغذیه و سایر مطالعات زیربنایی و حسابداری صنعتی.

5. مسئولیت کلی در زمینه ایجاد ارتباطات فنی با سازمانهای ذیربط در داخل و خارج از کشور به منظور تبادل اطلاعات و بهینه نمودن روشهای اجرایی و دسترسی به استانداردهای مورد نیاز.

6. مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای تحقق استراتژی و سیاستهای بهینه سازی مصرف سوخت از دیدگاههای داخلی و بین المللی در شرکتهای گاز استانی.

7. شرکت در جلسات کمیته های استاندارد به منظور تدوین آئین نامه های فنی مرتبط با استانداردهای لوله کشی داخلی محوطه های صنعتی ، سیستمهای تبدیل سوخت و نحوه بهینه سازی مصرف با همکاری کارشناسان امور پژوهش و استانداردهای صنعتی در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت  واعلام به شرکتهای گاز استانی جهت بهره برداری و نظارت عالیه بر اجرای صحیح آن وارائه گزارشات لازم.

8. بررسی ، تجزیه و تحلیل تصمیمات ارسالی درخصوص بهینه سازی مصرف سوخت به شرکتهای گاز استانی وبازخورد آن به سایر شرکتها جهت جلوگیری از اقدامات جزیره ای و اهمیت ویژه به شاخص بهینه سازی مصرف انرژی در ارزیابی عملکرد شرکتهای گاز استانی.

 

خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما