1396/4/21 چهارشنبه
کمیته های فعال در امور گازرسانی به نبروگاهها

در حاضر کمیته یکسان سازی دستورالعمل و استانداردهای گازرسانی به روش CNG در حوزه امور گازرسانی به نیروگاهها فعالیت می نماید.

نام اعضای کارگروه

کمیته های فعال

آقایان: خوش خواهش ( خوزستان ) یحیی نژاد (مازندران) حسن زاده ( اصفهان ) بهمنی ( گازرسانی به صنایع )

کمیته یکسان سازی دستورالعمل و استانداردهای گازرسانی به روش CNG


خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما