مجوزهای گازرسانی و هیئت مدیره در ادامه می توانید مجوزها و یا فرم های مربوط به گازرسانی را مشاهده و در صورت نیاز دریافت نمائید.  
فايلها
دستور مدير گازرساني براي بالاي يکصد ميليارد.tif 1.25 MB
دستورالعمل مجوزهاي بالاي يکصد ميليارد.tif 2.16 MB
فرم شماره1 بالاي يکصد م ر.xls 70.144 KB
فرم شماره2 بالاي يکصد م ر.xlsx 13.758 KB
فرم1-1 درخواست گازرساني.xlsx 22.928 KB
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما