اهم فعالیتهای امور برنامه ریزی و اندازه گیری از مهمترین فعالیتهای این امور بررسی و مطالعه توجیهات فنی و اقتصادی پروژه های خطوط انتقال شرکتهای گاز استانی و تدوین آنها برای ارسال به مدیریت برنامه ریزی جهت تصویب در مجمع می باشد.

1. بررسی و مطالعه توجیهات فنی و اقتصادی پروژه های خطوط انتقال شرکتهای گاز استانی و تدوین آنها برای ارسال به مدیریت برنامه ریزی جهت تصویب در مجمع .

2. تهیه گزارشات مربوط به پیشرفت پروژه های شرکتهای گاز استانی و مطالعه و اظهارنظر در مورد عوامل انحرافی در روند پیشرفت پروژه ها .

3. بازدیدهای مستمر از اجرای پروژه ها در سطح کشور بمنظور تطبیق عملیات اجرایی با برنامه های مصوب و شناخت نارساییها .

4. بررسی آثار تعدیل (افزایش/کاهش) بودجه های جاری و سرمایه ای براساس آخرین وضعیت و تهیه گزارشات مربوطه .

5. نظارت مستمر بر روند اجرایی عملکرد مالی پروژه های عمرانی شرکتهای گاز استانی بمنظور انطباق عملکرد و پیشرفت عملیات اجرایی با برنامه های مصوب .

6. جمع آوری بودجه های پیشنهادی شرکتهای گاز استانی و بررسی آنها براساس برنامه زمانبندی مصوب .

7. هماهنگی و برنامه ریزی بمنظور نزدیک نمودن برآورد پیمانها با هزینه های اجرایی جهت حذف اضافه کاریها .

8. کنترل و نظارت بر دستگاههای اندازه گیری .

9. بازنگری دستورالعمل ها و استانداردهای موجود و اصلاح ضریب کنتورها .

10. کالیبراسیون ابزارهای اندازه گیری با استفاده از خدمات بخش خصوصی .

11. تهیه بانک اطلاعاتی کامل از دستگاههای اندازه گیری موجود در سطح کشور .

12. دبیریت کمیته هماهنگی مدیریت گازرسانی و تهیه گزارشات مربوط به کلیه کمیته های تشکیل شده در ستاد مدیریت گازرسانی و پیگیری اقدامات انجام شده درخصوص تصمیمات متخذه .

13. پیگیری انجام عملیات انشعاب گیری گرم در سطح کشور .

14. پیگیری کارهای مربوط به کارگروههای افزایش پایداری و راندمان تولید .

15. تهیه لیست ملزومات شرکتهای گاز استانی و پیگیری پیشرفت پروژه های مذکور .

16. تهیه گزارش مصارف شرکتهای گاز استانی بصورت ماهیانه .

17. تهیه پاسخ به مکاتبات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در ارتباط با مسائل مرتبط با مدیریت گازرسانی .

18. تهیه گزارشات مختلف درخصوص مصوبات سفرهای استانی مقام معظم رهبری ، هیأت محترم دولت و سایر مسئولین کشور در ارتباط با گازرسانی به شهرها و روستاها ، احداث ساختمانهای اداری و آموزشی و .... .

خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما