1396/4/21 چهارشنبه
کمیته های فعال در امور تعرفه ها و قراردادها

در حال حاضر کمیته هماهنگی فروش و خدمات مشترکین در حوزه امور تعرفه ها قراردادها فعالیت می نماید.

نام اعضای کارگروه

کمیته های فعال

آقایان سید جلال نور موسوی (رئیس کمیته) ، بهرام نورانی (دبیر کمیته) ، هوشنگ صادقی ، علی علوی ، وحید گودرزی از امور تعرفه ها و قراردادها -  کلیه مسئولین و رؤسای هماهنگی فروش و خدمات مشترکین شرکت های گاز استانی

کمیته هماهنگی فروش و خدمات مشترکین


خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما