1396/4/20 سه‌شنبه
اهم وظایف امور تعرفه ها و قراردادها

از مهمترین وظایف امور تعرفه ها می توان به تهیه و تدوین مجموعه مقررات و شرائط و استفاده از گاز طبیعی ,تهیه و تدوین فرم قراردادهای مشترکین جزء و عمده ، بروزرسانی و تطبیق با مجموعه و مقررات و شرائط استفاده از گاز طبیعی و . . . اشاره کرد.

1. تهیه و تدوین مجموعه مقررات و شرائط و استفاده از گاز طبیعی

الف) تعیین ضوابط اجرائی واگذاری انشعاب به انواع مشترکین خانگی ، صنعتی ، عمومی ، تجاری و تعیین ضوابط نوع تعرفه بخشهای مصرف ، تدوین روشها و برنامه زمانبندی قرائت کنتور ، تولید و توزیع صورتحسابها ، وصول مطالبات ، قطع و وصل جریان گاز ، تعیین هزینه های برقراری انشعاب مشترکین جزء ، عمده ، آبونمان ، هزینه های ارائه خدمات ، انعقاد ، اقاله و فسخ قرارداد و ...

ب) بازنگری و اصلاح دوره ای مجموعه مقررات مذکور از طریق بررسی اظهارنظرات شرکتهای گاز استانی ، تشکیل کارگروه های تخصصی ، مطالعه و بررسی قوانین ، آئین نامه ها و مصوبات جدید ، پیشنهاد و اخذ مصوبه هیئت مدیره محترم .

2. انعقاد قراردادهای مشترکین عمده ( صنایع با مصارف بیش از ده هزار متر مکعب در ساعت و نیروگاههای کشور ), تهیه و تدوین فرم قراردادهای مشترکین جزء و عمده ، بروزرسانی و تطبیق با مجموعه و مقررات و شرائط استفاده از گاز طبیعی و ارائه پیشنهادات جهت طرح و تصویب در هیئت مدیره محترم .

3. تدوین فرم قراردادهای مربوط به بیمه مشترکین ، طی مراحل بیمه گذاری ، ایجاد هماهنگی با کلیه شرکتهای گاز استانی و شرکتهای بیمه گر در استانها و پیگیری مسائل مربوطه ، کنترل آمار تا مرحله تصفیه حساب .         

4. بررسی و مطالعه تعرفه های فروشی گاز طبیعی در بخشهای مختلف مصرفی   ( خانگی ، صنعتی ، عمومی و ... ) و تدوین گزینه های پیشنهادی متناسب با قوانین مصوب و سیاستهای کلی کشور .

الف) تهیه انواع جداول آماری ، مطالعه و ارزیابی مستمر باز خوردها و رفتار مصرف کنندگان بخشهای مختلف .

ب) بررسی کلیه اعتراضات در خصوص تعرفه های فروش گاز طبیعی در کلیه بخشهای مصرف (خانگی ، تجاری ، صنعتی) واصله از سازمانهای نظارتی ، قوای سه گانه ، مشترکین ، جراید و ... ، پاسخگوئی مستقیم و تهیه پیش نویسهای مناسب جهت پاسخگوئی از سوی مسئولین ذیربط شرکت .

ج) مطالعه و بررسی روشهای قیمت گذاری و تعرفه های فروش در کشورهای مختلف و سازمانهای مشابه داخلی .


خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما