صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار امور بهره برداری 


 
نسخه چاپي

کتاب روند نماي فرآيند مديريت استراتژيك در مديريت گازرساني تدوین شد

كتاب كامل با حدود 510 صفحه مطلب و گزارشات كامل جهت علاقمندان اكنون در امور بهره برداري موجود است.

 

کتاب روند نماي فرآيند مديريت استراتژيك در مديريت گازرساني تدوین شد

5-1-    تبيين اقدامات كليدي پروژه در دوره اول

در سال 1396-1395 ، دوره اول اقداماتي بشرح زير در قالب پروژه صورت پذيرفت:

5-1-1- طرحريزي سند برنامه  استراتژيك مديريت گازرساني: شامل ساماندهي كميته راهبري متشكل از روساي مديريت گازرساني ستاد ملي گاز و كميته تخصصي متشكل از نمايندگان خبره استانها ، تحليل اسناد بالادستي ، تدوين اركان جهت ساز ، تحليل محيط بيروني و دروني ، شناسايي و ارزيابي عوامل استراتژيك ، طرحريزي استراتژيها ، ترسيم نقشه استراتژي ، تدوين كارت اهداف استراتژيك به تفكيك امور و شركتهاي گاز استاني.

5-1-2- برگزاري جلسه توجيهي نمايندگان استانها: در راستاي آشنايي با ادبيات موضوع و درك يكسان از شاخصها ضمن ابلغ سند راهبردي و راهنماي پياده سازي آن ، جلسات توجيهي براي واحدهاي برنامه ريزي شركتهاي گاز استاني برگزار گرديد تا امكان هم راستايي با اين جهت گري ميسر گردد.

5-1-3- پايش شاخصها و اهداف استراتژيك: در سال اول پايش شاخصهاي استراتژيك شركتهاي گاز استاني از طريق تهيه و تكميل فايل پايش شاخصها به همراه راهنماي اندازه گيري صورت پذيرفت.

5-2-    تبيين اقدامات كليدي پروژه در دوره دوم

در سال 96-97، در راستاي توسعه و تعميق برنامه هاي راهبردي اقداماتي بشرح زير صورت پذيرفت:

5-2-1-پياده سازي شاخصها در سامانه نرم افزاري پايش شاخصهاي استراتژيك: شاخصهاي مصوب كميته راهبري ستاد در قالب نرم افزار يكپارچه تزريق شده و پس از چند مرحله رفع عيب به استانها معرفي گرديد. همچنين جلسات آموزشي نمايندگان استانها بصورت متمركز در 10 استان باحضور استانهاي همجوار برگزار گرديد.

5-2-2- برگزاري جلسه ارزيابي سند استراتژي استانها : به منظور حصول اطمينان از همراستايي شركتهاي گاز استاني با اهداف و راهبردهاي ابلاغي مديريت گازرساني اقدام به ارزيابي سند استراتژي هر استان گرديد و ضمن ارايه بازخورد اصلاحي به هر استان ، گزارش وضعيت به تفكيك و در مقايسه با يكديگر تهيه و ارائه گرديد.

5-2-3-خوشه بندي شركتهاي گاز استاني در 3 گروه: ارزيابي هر شاخصي با توجه به ماهيت شاخص نيازمند اتخاذ رويكردي منطقي و واقع گرا متناسب شرايط استانها مي باشد تا شفافيت و  عدالت در نتايج ارزيابي و رتبه بندي مورد اعتماد باشد. به اين منظور پس از بررسي چالشها و پارامترهاي مختلف در خصوص شاخصها، الگوي پيشنهادي خوشه بندي شركتهاي گاز استاني در همايش روساي برنامه ريزي به ميزباني استان يزد و باشگاه بهينه كاوي به ميزباني استان خوزستان ارايه شده و نهايي گرديد و بازخورد آن براي استانها  در اسفند ماه سال 96 ارسال شد.

5-2-4-برگزاري جلسه پايش در 31 استان و تهيه گزارش بازخورد: باتوجه به ضرورت راستي آزمايي و تاييد اعتبار مقادير شاخصهاي گزارش شده توسط هر استان ، فرايند سايت ويزيت استانها طي 2 نوبت براي 6 ماهه اول و دوم سال به منظور صحه گذاري عملكرد اعلام شده شاخصها برگزار گرديد. سپس گزارش بازخورد با محوريت چالشهاي استراتژيك و تعيين اقدامات بهبود به تفكيك استانها تهيه و در نهايت گزارش چكيده شاخصهاي استراتژيك براي جلسات مجمع شركتهاي گاز استاني طرحريزي  و ارايه شد.

5-3-     تبيين اقدامات كليدي پروژه در دوره سوم

در سال 97-98، در راستاي توسعه ، تعميق و نگهداشت برنامه هاي راهبردي و با توجه به ارتقاء سطح بلوغ شركتها در خصوص شاخصهاي استراتژيك اقداماتي بشرح زير صورت پذيرفت:

5-3-1-بازطراحي جهت گيريهاي كلان: در ابتدا اقدام به بازبيني اهداف، استراتژيها و شاخصهاي كليدي مديريت گازرساني بر اساس چالشهاي ملي گاز  و تغييرات شرايط محيطي به منظور ترويج در شركتهاي گاز استاني گرديد. اين كار منجر به اصلاحاتي در مفاد اهداف و سياستها و شاخصهاي مشترك ارزيابي گرديد.

5-3-2-تعريف برنامه هاي بهبود كليدي: بر اساس تحليل نتايج پايش شاخصها و گزارشات دور قبل و استخراج چالشهاي استراتژيك، اقدامات بهبود كليدي يكپارچه و جامع براي شركتهاي گاز استاني تعيين و مورد تصويب قرار مي گيرد. برخي از اين برنامه هاي مشترك براي كليه استانها و برخي از اين پروژه ها اختصاصي فراخور نياز هر استان تعريف گرديد.

5-3-3- پايش پيشرفت اقدامات بهبود كليدي: در اين مرحله پايش پيشرفت اقدامات بهبود كليدي مصوب در قالب فايل كنترل پروژه به منظور حصول اطمينان از اجراي اقدامات بهبود مصوب در شركتهاي گاز استاني صورت گرفت تا از روند پيشرفت اقدامات حصول اطمينان شود كه نتايج پايشها بصورت دوره اي به كميته راهبري مديريت گازرساني ارايه گرديد.

5-3-4-پايش پيشرفت شاخصهاي استراتژيك و مقايسه استانها:  پايش شاخصهاي استراتژيك جهت حصول اطمينان از اثربخشي اقدامات بهبود كليدي مصوب در شركتهاي گاز استاني و مقايسه و تحليل نتايج در اين مرحله صورت پذيرفت. خاطر نشان مي سازد به منظور حصول اطمينان از درستي نتايج، فرآيند سايت ويزيت (بازرسي اقلام اطلاعاتي گزارشات در محل شركتها) از انتهاي ارديبهشت تا اوايل تيرماه براي كليه شركتهاي گاز استاني برگزار گرديد. سپس در ادامه فرآيند اعتبار دهي با توجه به اخذ اطلاعات مرتبط با اقلام شاخصها (اطلاعات صورت و مخرج كسرها در هر شاخص)، مقايسه نتايج و انحراف گيري صورت پذيرفته و در صورت وجود اشكال، موضوع از طريق تعامل با واحدهاي برنامه ريزي شركتهاي گاز استاني بازبيني و مرتفع گرديد. با توجه به اهميت موضوع برنامه ريزي استراتژيك، سامانه اي براي همسوسازي و جهت دهي به شركتهاي گاز استاني براي پيشبرد استراتژي با دقت بالا ايجاد گرديد و چكيده اي از نتايج شاخصهاي استراتژيك در جلسات مجمع شركتهاي گاز استاني ارائه و عملكرد استانها با اعضاء هيات مديره در قالب جلسات تعامل استراتژيك با ذينفعان كليدي از طريق مديريت گازرساني مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

بر اساس عملكرد سال گذشته شركتهاي گاز استاني و مقايسه وضعيت عملكرد آنها با مقادير هدف و ميانگين صنعت، گزارشي با محوريت شناسايي و احصاء چالشهاي استراتژيك و الگوبرداري جهت تعيين و اجراي اقدامات بهبود كليدي تهيه گرديد.

كتاب كامل با حدود 510 صفحه مطلب و گزارشات كامل جهت علاقمندان اكنون در امور بهره برداري موجود است.

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/06/16 - ٠٩:٥٢
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 125

تصاویر منتخب