صفحه اصلی > خبرها > آرشیو اخبار امور بهره برداری 


 
نسخه چاپي

دستورالعمل جمع‎آوری اطلاعات تجهیزات

قابلیت اطمینان تجهیز یکی از شاخص‎های مهم در شناسایی وضعیت سالم بودن تجهیز و مقایسه تجهیزات مختلف جهت تهیه و خرید آن‎هاست. برای محاسبه شاخص‎های قابلیت اطمینان داده‎های مختلف و متنوعی از تجهیزات نیاز می‎باشد که برای این هدف‎، طبقه‎بندی و جمع‎آوری اطلاعات تجهیز مطابق یک روند استاندارد ضروری است.

قابلیت اطمینان تجهیز یکی از شاخصهای مهم در شناسایی وضعیت سالم بودن تجهیز و مقایسه تجهیزات مختلف جهت تهیه و خرید آنهاست. برای محاسبه شاخصهای قابلیت اطمینان دادههای مختلف و متنوعی از تجهیزات نیاز میباشد که برای این هدف، طبقهبندی و جمعآوری اطلاعات تجهیز مطابق یک روند استاندارد ضروری است. دستورالعمل پیشرو یک روند استاندارد برای جمعآوری اطلاعات هر تجهیز در شرکتهای گاز استانی را فراهم میکند و مطابق آن میتوان مجموعهای از اطلاعات لازم و ضروری در حوزه نگهداری و تعمیرات تجهیز و محاسبه شاخصهای قابلیت اطمینان آن به دست آورد. تهیه و اجرای این دستورالعمل بر عهده واحد نگهداری و تعمیرات و بخش برنامه‌ریزی آن میباشد و واحدهای بهرهبرداری و تعمیرات شرکتهای گاز استانی باید مطابق اطلاعات استاندارد جمع‌آوری شده در فرمهای سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات عمل کنند.

شرح دستورالعمل

جهت جمعآوری اطلاعات تجهیزات باید مراحل زیر به ترتیب اولویت مشخص شده استانداردسازی شود:

1.      ساختار شکست تجهیز

2.      شناسنامه تجهیز

ساختار شکست تجهیز

ساختار شکست تجهیز یا همان درخت تجهیز باید در دو سطح زیر سیستم و قطعات قابل نگهداری (Maintainable item)   تهیه شود. ساختار شکست تجهیز در ثبت خرابیهای تجهیز و استانداردسازی فعالیتهای نگهداری تجهیز کاربرد دارد.

 شناسنامه تجهیز

دادههای فنی یا ویژه تجهیز در قالب شناسنامه تجهیز تعریف و تهیه میگردد. اطلاعات فنی که باید برای تجهیزات شناسایی و استانداردسازی شود که بتوان با استفاده از آنها تجهیزات را از یکدیگر متمایز کرد. همچنین اطلاعات فنی تجهیز جهت شناسایی تجهیزات مشابه در شرکتهای گاز استانی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

 

دریافت نسخه ویرایش شده دستورالعمل جمع آوری اطلاعات

 

  • تاریخ درج خبر :
  • 1399/06/12 - ١٢:١١
  • تاریخ بروز رسانی خبر :
  • تعداد بازدید خبر :
  • 320

تصاویر منتخب