صفحه اصلی > میز خدمت شرکت ملی گاز > الزامات قانونی 

الزامات قانونی آن دسته از الزاماتی هستند كه توسط یك نهاد دولتی یا سازمان نظارتی تعیین می‌شوند. رعایت این الزامات در فعالیت هایی که مشمول رعايت قوانين و الزامات هستند اجباری می باشد. شرکت ملی گاز ایران الزامات قانونی مرتبط با این شرکت را شناسایی کرده و خود را ملزم به اجرای الزامات و بسط آنها در کليه فعاليتهای شرکت ملی گاز  می داند.